Дигиталне библиотеке и архиве

Циљ и исход предмета

Усвајање кључних концепата из области управљања дигиталним документима у оквиру дигиталне библиотеке или архиве и стицање практичних вештина у развоју софтвера за управљање дигиталним документима. Студент разуме функционалне захтеве и архитектуру софтвера који управља дигиталним документима. Студент познаје савремене технологије за имплементацију дигиталних библиотека и уме да имплементира мању дигиталну библиотеку кастомизацијом готових решења отвореног кода или имплементацијом комплетног софтвера од почетка.

Теоријска настава

Појам дигиталног документа. Матеподаци. Животни циклус дигиталног документа. Системи за управљање дигиталним документима – преглед функционалности и примери система. Појам институционалног репозиторијума и дигиталне библиотеке. Стандарди у системима дигиталних докумената. Стандардни формати за репрезентацију метаподатака – MARC, Dublin Core, ETD-MS. Стандардни протоколи у системима за управљање дигиталним документима – стандарди за размену метаподатака и докумената, стандарди за претраживање колекције дигиталних докумената. Протоколи OAI-PMH, Z39.50, SRU. Упитни језици за претраживање дигиталних колекција. Претраживање метаподатака и претраживање дигиталних докумената. Преглед бесплатних софтвера за развој дигиталних библиотека (DSpace, EPrints).

Практична настава

Вежба кастомизације изабраног бесплатног софтвера за развој дигиталне библиотеке. Вежба имплементације дигиталне библиотеке дипломских и мастер радова студената. Дефинисање метаподатака за изабрани пример. Имплементација складиштења метаподатака. Имплементација складиштења дигиталних докумената и њихово повезивање са метаподацима. Имплементација уноса метаподатака. Имплементација претраживања метаподатака и докумената уз коришћење неких од стандардних упитних језика. Имплементација приказа података претраживања и преузимање дигиталних докумената.

2995-digitalne-biblioteke-i-arhive