Дизајн ентеријера

Теоријска настава: Enterијер кроз историју – стилски ентеријер и савремени дизајн. Основни појмови и процес пројектовања у свим фазама. Намештај као саставни део ентеријера. Познавање материјала. Искоришћеност простора. Пројектовање објеката различитих намена. Јавни објекти и индивидуални стамбени објекти. Прикупљање информација, генерисање идеје и разрада кроз ликовно графичко решење (презентација).

Практична настава: Вежбе обухватају практичне примене тема представљених предавањем. Вежбе почињу анализом пројектног задатка и улазних података, након чега се приступа прикупљању потребних информација за разраду идејног решења.

3107-dizajn-enterijera