Докторски уметнички пројекат – припрема

Циљ предмета

Циљ је разрада обликовних поступка у вези докторског уметничког пројекта, те разрада
експланторних и интерпретативних поступака који се успостављају и развијају као
ауторефлексивно поетско писмо (теорија уметника) и као оперативно кретање одређеним
теоријским системима релевантним за предмет докторске дисертације.

Исход предмета

Студенти стичу специфично-предметне компетенције у контексту обликовања и разумевања
дигиталних мултимедија, односно UX дизајна, генеративне уметности, интерактивне
партиципативне уметности, ВР уметност, те (изборно) анимације, фотографије, графичког
дизајна, сликарства, дизајна звука, амбијенталне уметности, вишемедијске уметности и
концептуалне уметности.

Садржај предмета

Студијски истраживачки рад

Студенти раде на докторском уметничком пројекту који садржи теоријско (писано) објашњење
и ауторска дела из области дигиталних мултимедија (UX дизајна, генеративне уметности,
интерактивне партиципативне уметности и ВР уметност). Рачунају на – код реципијената –
потенцијално истовремен доживљај разнородних и кумулативних садржаја. Отуд конципирају
амбијенталне поставке, и, уједно, антиципирају бихевиоралне ситуације и перцептивне
перформансе у стварном или виртуелном простору представљања докторског уметничког
пројекта.

6362-doktorski-umetnicki-projekat-priprema