Фотоника

Оптички појачавачи. Појачавачи допирани ербијумом. Фибер Раман појачавачи. Пасивна нанофотоника. Si Raman ласери, Си/ИИИ-В хибридни ласери и модулатори. Силицијумске/НЛ-органске хибридне компоненте. Муров закон за интегрисану фотонику. Понашање метала на микроталасним и оптичким фреквенцијама. Плазмонски таласоводи и компоненте. Полупроводнички ласери. Једначине и статичке карактеристике. Типови ласера: Fabry-Perot, DBR, DFB, VCSEL. Модулационе карактеристике. Фукционисање у присуству шума. Оптоелектронска интеграција. Оптички сигнал процесори. Оптички модулатори. Обрада сигнала употребом некохерентне фибер оптике. Примена интегрисане оптике у кохерентној обради. Некохерентни Systolic Array процесор. Програмабилни Newton-Cotes оптички интегратор. Оптички FIR диференцијатор. Употреба резонатора у компензацији дисперзије. Дисперзиона еквализација. Подесиви оптички филтри.

2975-fotonika