Илустрација

Циљ и исход предмета

Циљ учења предмета је базично оспособљавање студената за рад у области илустрације. Студенти се оспособљавају за употребу класичних и савремених медија илустровања, а на основу практичних вежби, те на основу показивања, описа и објашњења релевантних примера. Исход учења је основно знање о историји и савременим естетским и поетским одредницама илустровања. Студенти се оспособљавају за рад са различитим цртачким и сликарским техникама (у домену својеручне илустрације). Такође, стичу базична знања о софтверским алатима за илустровање. Уче основне алгоритме постизања узорних формалних квалитета. Посебно, студенти се оспособљавају за расправу контекста употребе илустрација у областима графичког или интерактивног оглашавања.

Теоријска настава

Појам и историјски развој илустрације; Категорије медија илустровања; Цртачке и сликарске технике као медији илустровања; Илустрација као аспект графичког дизајна; Илустрација у контексту нових медија; Композитна дигитална слика; Основни алгоритми и функције програма Adobe Illustrator; Однос фотографије и илустрације; Однос типографије и илустрације; Илустрација и књига; Илустрација и оглашавање.

Практична настава

Кроз практичне вежбе (сукцесивне илустраторске опусе) студенти усавршавају цртачке и сликарске способности и оријентишу се у категоријама сврхе, стила, правца, школе или моде илустровања. Стављају у однос илустрацију и друге графичке медије, посебно типографију и фотографију.

3085-ilustracija