Мастер рад

Завршни рад треба да садржи ауторска дела из неке од наведених области: (1) рачунарска анимација, (2) интерактивни дизајн, (3) илустрација (у домену софтверски генерисаних 3D или 2D објеката), (4) дизајн графичких медија. Број ауторских дела, литературу и естетске референце, те обликовне узоре, поступке и решења, студенту сугерише ментор. Завршни рад треба да има штампану форму представљања без обзира којој области дизајна припадају ауторска дела. Штампана форма представљања, односно графички дизајн завршног рада, у погледу обликованих узора, поступака и решења, тј. компоновања сликовног и текстуалног материјала, величине листа и слога, обима (броја страна), те врсте и дебљине папира, одређује се према специфичности садржаја, а по сугестијама ментора. Завршни рад треба да садржи теоријско (писано) објашњење од најмање 20000 карактера (типографских знакова). Теоријско (писано) објашњење треба да буде написано на српском језику, сагласно методологији коју сугерише ментор, ћириличним или латиничним писмом, те да обавезно садржи: (1) Наслов теме завршног рада са (евентуално) поднасловном синтагмом (која ближе упућује на тему рада, те обликовне узоре, поступке и решења), (2) спецификацију естетских референци (теорија уметности, теорија у уметности или теорија уметника) релевантних за тему, (3) спецификацију поетских референци (образложење обликовних узора, поступака и решења), (4) Закључак дат кроз расправу о значењу рада, односно кроз критику исхода рада, (5) Списак коришћене литературе.

3756-master-rad-racunarski-dizajn