Обликовање ентеријера

Циљ и исход предмета

Студенти треба да науче основна начела уметности обликовања ентеријера и техничке прописе градње.
Студенти науче да обликовање подреде намени ентеријера. Стичу знање о намештају као саставном делу
ентеријера. Студирају савремене тендеције у дизајну ентеријера, посебно код стамбених објеката.
Оспособљавају се за процес пројектовања од дизајна до идејног пројекта. Оспособљавају се за тимски рад
код сложених послова пројектовања ентеријера.

Теоријска настава

Ентеријер кроз историју – стилски ентеријер и савремени дизајн. Основни појмови обликовања ентеријера.
Филозофија простора. Функционалност и искоришћеност простора. Боје и светло у ентеријеру.
Пројектовање неопходних елемената ентеријера (функција форме). Намештај као саставни део ентеријера.
Познавање материјала. Процес пројектовања у свим фазама. Разлике у пројектовању објеката различитих
намена. Јавни простори и индивидуални стамбени простори.

Практична настава

Примена тема представљених предавањем кроз пројектне задатке. Вежбе почињу анализом задатка и
прикупљањем потребних информација за разраду идеје, а развијају се преко скице, односно дизајна и
идејног решења – до идејног пројекта са текстуалним описима, те техничким и графичким прилозима
генерисаним кроз одговарајуће AutoDesk софтвере (A-Cad, 3DS Max, Maya)

5707-oblikovanje-enterijera