Одабрана поглавља из алгоритама

Turingова машина,  примитивно рекурзивне функције, рекурзивне функције, енумерација, универзалне функције, одлучивост, неодлучивост, парцијална одлучивост, рекурзивни и рекурзивно набројиви скупови, сводљивост и степени, теореме рекурзије. Израчунљивост, класе сложености, однос између класа сложености, свођење и комплетност, NP-комплетни проблеми, цоNP-комплетни проблеми, рandомизовано израчунавање, криптографија. Алгоритми у биоинформатици. Поравнавање низова, скривени Марковски ланци (HMM), скривени Марковски модели, поравнавање са (HMM), вишеструко поравнавање низова, филогенетска стабла, трансформационе граматике, анализа структуре РНА. Садржај овог предмета ће се усклађивати са областима научних истраживања на факултету и најактуелнијим збивањима у области алгоритама.

2955-odabrana-poglavlja-iz-algoritama