Основи пројектовања

Циљ и исход предмета

Студенти треба да се упознају са начелима пројектовања унутрашњег простора, односно оспособе за конципирање, израду и презентацију пројектних елабората у домену обликовања ентеријера. Студенти науче одлике ортогоналне пројекције, правила графичког приказивања тела из одређених визура и поступке техничког цртања употребом софтвера. Науче елементе израде специфичних пројектних елабората, као и фазе пројектовања: од идејног решења до софтверски генерисаног дизајна на бази техничког цртежа (изведеног у софтверу AutoCAD).

Теоријска настава

Основни појмови и процес пројектовања. Геометријске и аморфне форме. Пројектовање облика и технички цртеж. Основи нацртне геометрије. Врсте и илузија перспективе. Централна и угаона перспектива. Основни појмови и елементи конструкције. Својства материјала (правила избора, употребе и комбиновања). Пројектна документација. Анализа пројектног задатка. Анализа примера из индустријског дизајна и архитектуре. Прикупљање информација и израда идејног решења. Графичко решење (презентација).

Практична настава

Студенти се баве проблемима компоновања облика у тродимензионалном простору, односно проблемима пројектовања простора. Посебно, баве се стратегијама конципирања, израде и презентације пројектних елабората.

3084-osnovi-projektovanja