Писмо и типографија

Циљ и исход предмета

Циљ предмета је оспособљавање студената за истраживачки и критички рад у области типографског обликовања. Студенти се оспособљавају за правилан избор и употребу писама, сходно рецентним техничким стандардима. Исход учења је оспособљеност студената за правилну и креативну употребу типографије у различитим условима (штампа, веб, анимација, маркирање простора, и друго). Студенти науче историју типографије, посебно развоја типографских писама која су и данас у употреби. Упознају важне елементе словног дизајна, конструкцију слова и разлике међу врстама фонтова.

Теоријска настава

Појам, историјски развој и категорије писма; Типографско обликовање као аспект графичког дизајна; Појмовник типографије; Формати папира и слога; Grid system; Основни алгоритми и функције програма Adobe InDesign; Типографско бликовање код дизајна једнострано одштампаних листова; Типографско обликовање код дизајна двострано одштампаних листова са једном или више оса биговања; Књига (омот, корице, нулти табак, књижни блок); Специфичности књижног и новинског слога; Прелом текста са илустрацијама и фотографијама код вишестраних графичких публикација.

Практична настава

Након стицања елементарног знања о фонтовима, кроз практичне вежбе уче како да обликују текст и организују стране са текстом. Уче да адекватно употребљавају фонтове у односу на различите садржаје. Рад са текстом уче у програму Adobe InDesign, кроз задатке као што су графичко обликовање књига, новина и других штампаних публикација.

3088-pismo-i-tipografija