Пословни информациони системи

Пословни информациони системи: појам, значај, карактеристике и историјат развоја. Структура и начин функционисања пословних информационих система. Специфичности развоја информационих система појединих пословних подсистема: процеси, информациони улази и излази, обраде, складишта података, карактеристична документа, извештаји. Интегрисани софтверски системи. Имплемантација система. Quick-slice имплементација. Интеграција ланца добављача. Operaције интегрисаних система. Маркетинг информационих система и процес наручивања. Систем интерних извештаја. Систем маркетинг обавештавања. Систем аналитичког маркетинга. Менаџмент информационих система за материјале и производе. Пројектовање производа. Пројектовање постројења и технолошких поступака. Производња. Контрола квалитета. Извори информација у производњи. Системи за подршку одлучивању. Интердисциплинарност одлучивања. Интеграција са експертним системима. Рачуноводство и финансије. Књиговодство и аутоматска обрада трансакција. Аналитичка евиденција купаца. Аналитичка евиденција добављача. Финансијски подсистем.

2999-poslovni-informacioni-sistemi