Пројектовање наменских система

Циљ и исход предмета

Циљ предмета је стицање основних знања из области пројектовања и коришћења наменских рачунарских система. Студенти су  способни да разумеју и пројектују делове и целине наменских рачунарских система.

Теоријска настава

Архитектура микроконтролера и микропроцесора. Врсте микроконтролера и интерна организација. Софтерски алати за програмирање микроконтролера. Програмирање на асемблеру и вишим програмским језицима. Коришћење готових микроконтролерских модула и њихова интеграција у комплексније системе. Коришћење развојних окружења за симулацију и дебаговање микроконтролерских система. Повезивање микроконтролерских модула са комплексним рачунарским системима и периферијама.

Практична настава

Примери пројектовања и повезивања делова и целина наменских рачунарских система. Рад са алатима отвореног кода. ARM Cortex M микроконтролер. Архитектура и скуп инструкција. Уграђене периферне јединице. Дигиталне улазне и излазне линије. A/D и D/A конверзија. SIMD инструкције и обрада сигнала. Развојни систем Микроелектроника EasyMx PRO v7 for STM32. Уграђени комуникациони протоколи (Ethernet, USB, CAN). Модули за проширење (Click). Софверско окружење за развој и flash програмирање. Компајлер mikroC PRO for ARM и уграђене библиотеке. Употреба FreeRTOS и RIOT оперативних система. Развој једноставног чвора интернета ствари употребом модула BeeClick и IEEE 802.15.4 протокола.

5738-projektovanje-namenskih-sistema