Пројектовање рачунарских система

Циљ и исход предмета

Циљ предмета је стицање знања о типовима и поделама рачунарских система, методологијама пројектовања рачунарских система, фазама развоја, анализи захтева, методама за анализу сервиса о коришћењу различитих алата за развој, пројектовање и имплементацију рачунарских система. По завршетку курса студент поседује знања о принципима, карактеристикама, и концептима везаним за пројектовање рачунарских система . Може да изврши анализу захтева и окружења и да на основу добијених параметара: предложи оптималну методологију за развој система; дефинише све потребне параметре, изабере програмски алат; изврши спецификацију свих потребних параметара; дефинише изглед база података и свих неопходних параметара; самостално пројектује рачунарски систем који испуњава све дефинисане захтеве.

Теоријска настава

Увод у пројектовање рачунарских система. Извори комплексности и методологије пројектовања. Структура рачунарског система. Анализа елемената система. Типови и подела система. Утицај информационих технологија на пројектовање система и стратегије развоја. Врсте система и њихово коришћење. Развој система (in-house апликације, софтверски пакети, Интернет-базиране апликације). Компоненте система (хардвер, софтвер, подаци, процеси и ресурси). Анализа информација. Подаци и критичне апликације. Имплементација и брзи развој апликација. Улога стандарда и документације. Тестирање и одржавање. Тест планови. Подела система (системи, Транскциони системи, Пословни системи, Системи за управљање информацијама, продукциони системи). Алати за развој (пословни модел, модел захтева, модел података, објектни модел, мрежни модел, модел процеса). Методе за развоји пројектовање система. Принципи пројектовања система (животни век развоја система SDLC (Systems Development Life Cycle)). Планирање (поставка пројекта, управљање пројектом). Анализа (стратегије, захтеви, скупљање информација, предлог). Пројектовање (стратегија, архитектура, база подтака, спецификација параметара, програмски алати). Имплементација система (пројекат, имплементација, подршка). Методологије за пројектовање и развој система. Дефиниција. Анализа комплексности система. Поузданост система. Организација пројектата. Дефинисање рола. Анализе система. Порјектовање виртуелног система. Групни и индивидуални рад.

Практична настава

Анализа захетва дефинисаних у овиру ’Case Study’- анализа захтева и окружења. Избор алата за пројектовање и методологије за пројектовање. Пројектовање рачунарског система на бази дефинисаних захтева, коришћењем различитих алата. Дизајн и пројектовање софтверске апликације, укључујући избор протокола, методологије, дефинисање параметара преноса.

3032-projektovanje-racunarskih-sistema