Развој мобилних апликација

Циљ и исход предмета

Усвајање теоретског знања и практичних вештина потребних за креирање апликација заснованих на Android платформи. Студент разуме и способан је да имплементира све кључне концепте, технологије и шаблоне дизајна неопходне за креирање скалабилних, модерних мобилних апликација.

Теоријска настава

Историја развоја, архитектура, верзије и нивои програмског интерфејса Android OS-а. Упознавање са радним окружењем “Android studio” . Типови android апликација, AndroidManifest.xml фајл, дозволе и компоненте. Анатомија android апликације, преглед карактеристичних фолдера за чување различитих типова ресурса. Упознавање са gradle алатом. Израда графичког корисничког интерфејса коришћењем различитих типова layout-а (LinearLayout,RelativeLayout,GridLayout,ConstraitLayout,итд..). Активности и животни циклус активности. Фрагменти, животни циклус фрагмената, комуникација више фрагмената и веза фрагмент-активност. Намере и типови намера. Напредни концепти креирања графичког корисничког интерфејса и приказа података кориснику (ListView, RecyclerView, TabLayout ,ViewPager, NavigationDrawer). Сервиси и асинхроне операције. Примаоци и емитери порука (BroadcastSender, BroadcastReciver). Перзистенција података. (SharedPreferences, Room). Комуникација са Restfull веб сервисима, елементи напредног дизајана. MVVM, MVI, MVC шаблони дизајна. Платформа Firebase, geofancing, апликације засноване на GPS технологији. Тестирање апликације и постављање на Google play store. Преглед корисних ресурса за даље усавршавање.

Практична настава

Инсталација и упознавање са развојним окружењем “Android studio”. Креирање првог android пројекта, упознавање са анатомијом android апликације и gradle алатом. Израда графичког корисничког интерфејса коришћењем различитих врста layout-а. Интеракција са елементима корисничког интерфејса, обрада различитих врста догађаја. Активности, фрагменти, намере. Примери. Приказ већих скупова података коришћењем ListView-a, RecyclerView-а. Опис случајева коришћења и имплементација апликација које користе компоненте сервиса и асинроне операције. Примаоци и одашиљачи порука. Израда апликација са могућности перзистентног чувања и поновне употребе података коришћењем Room библиотеке, SharedPreferences класе. ViewModel, Data Binding, развој апликација заснованих на MVVM шаблону. Упознавање са платформом Firebase, креирање апликација које користе Firebase као backend сервис. Развој апликација коришћењем Geofancing и GPS технологије. Тестирање и пуштања апликација у продукцију.

3971-razvoj-mobilnih-aplikacija