Синхронизација слике и звука

Циљ предмета

Упознавање са различитим врстама мултимедијалних пројеката код којих је кључна
синхронизација слике и звука. Оспособљавање за синхронизацију слике и звука.

Исход предмета

На крају процеса учења, а након испуњених предиспитних обавеза и положеног испита,
очекује се да студент овлада различитим манипулативним техникама у вези међусобног
прилагођавања слике и звука, а зарад креирања неке специфичне медијске целине.

Садржај предмета

Теоријска настава

Анализа слике и звука; Различите врсте прилагођавања ових медија; Синхроне и асинхроне
технике; Манипулација временског растојања између слике и звука; Индивидуалне технике
рада на слици и звуку зарад склапања целокупног пројекта у јединствену мултимедијалну
презентацију.

Студијски истраживачки рад

Део наставе на предмету се одвија кроз самостални студијски истраживачки рад који, поред
проучавања литературе, обухвата и рад на софтверима Pro Tools и Final Cut Pro X ради симбиозе
слике и звука у јединствену целину.

6359-sinhronizacija-slike-i-zvuka