Системи засновани на знању

Циљ и исход предмета

Стицање теоретских знања и практичних вештина у области представљања знања и развоја система заснованих на знању. Студент разуме принципе функционисања и примену система за управљање подацима и знањем, као и програмске језике и софтверска окружења која се користе у овим доменима. Разуме технологије за представљање знања и принципе резоновања над тим знањем.

Теоријска настава

Системи за управљање релационим базама података. Напредни елементи SQL и њихова примену у извлачењу знања из релационих база података. Екстракција знања из нерелационих база података – објектне и NoSQL базе. Креирање базе знања. Разлике између базе знања и базе података. Онтологије. Таксономије. Правила закључивања над базом знања. Креирање новог знања коришћењем правила закључивања (расуђивања). Експертски системи засновани на правилима. Расуђивање засновано на случајевима. Дескриптивна логика. Примена система заснованих на знању. Системи засновани на знању и вештачка интелигенција.

Практична настава

Вежбе екстракције знања из структуираних података (релациона база података, XML документи, JSON) и неструктуираног текста. Припрема екстрактованих информација за примену алгоритама расуђивања. Креирање онтологија за специфичан изабрани домен. Примена расуђивања заснованог на дескриптивној логици над креираном онтологијом. Преглед софтвера и развојних окружења за представљање знања и расуђивање. Креирање мањег експертског система заснованог на правилима у изабраном окружењу. Тестирање правила расуђивања над креираним експертским системом.

3001-sistemi-zasnovani-na-znanju