Софтверски процеси

Циљ и исход предмета

Циљ предмета је упознавање са моделима, методама и процесима животног циклуса софтвера. Студенти су оспособљени да примењују разне моделе и процесе животног циклуса софтвера, као и да анализирају и унапређују постојеће моделе, методе и процесе

Теоријска настава

Значај усвајања процеса у развоју софтвера. Антиобразац: програмирај и исправљај грешке. Разлика између дефинисаног и извршеног процеса. Модели и метамодели процеса. Екосистем софтверских процеса. Софтверски процеси и људски фактор. Нотација за моделовање процеса. Процеси животног циклуса софтвера. Стандард ISO/IEC/IEEE 12207. Основни модели животног циклуса. Плански модели. Модели водопада. V-model. Компонентни и матрични модели. Прототипови. Итеративни, инкрементални и еволутивни развој. Boehm-ов спирални модел. Детаљни, комбиновани модели. Rational Unified Process. Немачки V-model XT. Агилни и чисти процеси и методологије. Агилни манифест. Планирање и праћење послова током агилног развоја. Екстремно програмирање (XP). Scrum. Брзи развој софтвера (Rapid Application Development  – RAD), метода динамичког развоја система (Dynamic Systems Development Method – DSDM), развој заснован на својствима (Feature-Driven Development – FDD), фамилија методологија Crystal. Процеси за развој софтвера отвореног кода. Хибридни приступ (Water-Scrum-Fall). Интеграција развоја софтвера и операција. Управљање софтверским процесима. Процесна инфраструктура. Дефиниција, избор и подешавање процеса. Извршавање процеса и осигурање квалитета. Побољшавање процеса (Software Process Improvement – SPI). Управљање квалитетом софтверских процеса. Total Quality Management (TQM). Модел способности и зрелости (Capability Maturity Model – CMM). Нивои у CMM. CMM интеграција (CMMI). SPICE (ISO/IEC 15504 и ISO/IEC 330xx). Мерења у софтверским процесима. Терминологије и скала мерења. Стандард ISO/IEC/IEEE 15939. Метрике. GQM (Goal-Question-Metric) и GQM+ парадигме. Мерења и анализе у CMMI. Процесне метрике. Мерење квалитета просеца употребом модела Gokyo Ri. Мерења и агилне методе.

Практична настава

Алати за управљање процесима. Процесни едитори. Визуелизација процеса. Развојно окружење и документација. Кoнтинуална интеграција, континуална испорука и DevOps. Модели развоја софтвера у малим и стартап компанијама. Студије случаја примене различитих модела и процеса у великој високотехнолошкој компанији Infosys. Примене модела и процеса у различитим апликационим доменима. сајбер-физички системи, интеграциони пројекти, системи вештачке интелигенције, пројекти великих података. Употреба CMMI за побољшавање и спровођење оцењивања процеса. Коришћење резултата оцењивања у континуалном побољшавању QMS (Qality Management System).

1 thought on “Софтверски процеси”

Comments are closed.