SQL програмирање

Циљ и исход предмета

Стицање знања и вештина за пројектовање и имплементирање база података коришћењем SQL Server
платформске технологије и SQL језика за прављење упита.
По завршетку предмета студент ће познавати синтаксу SQL-a. Знаће да користи разне корисничке фунције и
тригере. Моћи ће да креира и мења базе података и табеле. Биће упућен у начине руковања кључевима,
писања скриптова и рада са ускладиштеним процедурама, функцијама, погледима, окидачима и
трансакцијама.

Теоријска настава

Концепт база података. Системи и модели база података. Нормализација података. Животни циклус база
података. Дизајн база података ( ЕР модел, релациони модел, мапирање ЕР модела у релациони,
нормализација података). SQL упитни језик. Наредбе за манупулисање подацима, наредбе за контролне и
управљачке функције, наредбе за дефинисање објеката у бази података. Интегритет података, индекси и
оптимизација упита; управљање трансакцијама и конкурентношћу; окидачи; перформансе база података и
подешавања; обрада упита и планови извршења; сигурност података; прављење резервних копија и
опоравак база података; дистрибуирани системи база података.

Практична настава

Основе програмирања у SQL упитном језику (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE; SQL JOIN оператори;
GROUP BY, SUM; SET оператори; CREATE, ALTER, DROP). Креирање база и управљање базама података
и њиховим компонентама. Имплементирање интегритета података. Планирање коришћења индекса.
Прављење и одржавање индекса. Прављење, коришћење и одржавање погледа. Имплементирање
кориснички дефинисаних функција. Дизајнирање, израда и коришћење ускладиштених процедура. Израда и
имплементирање тригера. Оптимизовање перформанси упита. Анализирање упита. Управљање
трансакцијама и закључавањима ради обезбеђивања конкурентности и опорављивости података.

2920-sql-programiranje