Теорија графова

Циљ и исход предмета

Оспособљавање студената на апстрактно мишљење и стицање основних знања из области теорије графова. Различити погледи на теорију графова као и њихову примену. Стечена знања користе се у даљем образовању и научно-истраживачком раду.

Теоријска настава

Operaције са графовима. Повезаност. Стабла. Ојлерови и Хамилтонови графови. Планарни графови. Спаривање у графовима. Бојење графова. Диграфови и турнири. Језгро графа. Графови и игре. Векторски простори графова. Матрично представљање графова. Спектар графова. Усмерени графови. Алгоритми на графовима. Претраживање.

Студијски истраживачки рад

Студијски истраживачки рад обухвата извођење семинарских радова из теорије графова, односно конструисање алгоритама ради решавања практичних проблема за које је неопходно познавање теорије графова.

2941-teorija-grafova