Управљање пројектима информационих система

Циљ и исход предмета

Упутити студенте у сазнања из стручне литературе и научних радова на тему успешности управљања пројектима информационих система. Студент је извршио синтезу великог броја истраживања на тему успешности управљања пројектима информационих система, што га квалификује за евалуацију и руковођење портфолијима, програмима и пројектима информационих система.

Теоријска настава

Отпори променама које доносе пројекти информационих система и модели успеха информационих система. Ризици у пројектима информационих система и узроци неуспеха пројеката информационих система. Лонгитудиналне анализе успешности пројеката информационих система. Парадигма организације која учи. Управљање компетенцијама на програмима и пројектима информационих система. Модел одрживог информационог система. Каузална комплексност пројекта информационог система. Техника мапирања пута информационог система. Миграција софтвера. Интегрисање разуђених система. Контиуалност пословања. Виртуелизација информатичке активе. Специфичности домена примене информационих система (јавна управа, здравство, индустријска производња, транспорт, малопродаја). Методологија DevOps. Методе квантитативне евалуације оправданости и успештности информационих система. Анализа индиректних трошкова пројеката информационих система. Техника интерпретативног структурног моделовања. Користи од информационих система.

Практична настава

У оквиру практичне наставе студенти селективно и критички проучавају студије случајева пројеката информационих система. Дискутује се о студијама случајева, укрштају се различити аспекти пројеката у студијама случајева, пореде се различите студије случајева. Врши се систематска синтеза резултата и примењују се њени резултати на актуелне пројекте.

5753-upravljanje-projektima-informacionih-sistema