Увод у музичку продукцију

Циљ и исход предмета

Упознавање са основама теорије музике, тј. фундаменталном музичком терминологијом и основама
акустике звука.
На крају процеса учења а након испуњених предиспитних обавеза и положеног испита, очекује се да
студент овлада базичном теоријом музике. Посебна пажња се посвећује музичкој терминологији и законима
акустике. Студенти се оспособљавају за усавршавање у области музичке продукције.

Теоријска настава

Концепти музике; Анализа песме и композиције; Музичке форме и облици; Појам музичких интервала и
њихових међусобних односа; Појам сонограма и фреквентног опсега различитих музичких инструмената;
Појам фреквенције интензитета и боје звука; Критичко слушање; Појам дигиталног и аналогног аудио
сигнала; Дигитални домени аудио формата; Токови аудио сигнала; Појам квалитетног звука; Аликвоти и
аликвотни низ; Музичка нотација.

5703-uvod-u-muzicku-produkciju