Визуелне комуникације

Циљ и исход предмета

Циљ изучавања предмета је оспособљавање студената за дизајнерске интервенције у јавном простору, и то у
контексту дизајна графичких комуникација и дизајна интерактивних система који омогућују партиципацију
корисника.
Исход учења је знање о стандардима квалитета комуникацијских медија у јавном простору, односно о
начинима организације, обликовања и оглашавања утилитарних информација (наредби, упутстава, забрана
итд.) у просторима попут позоришта, школа, концертних дворана, музеја, галерија, спортских дворана,
саобраћајних станица, паркова, продајних места и других јавних простора. Реч је о интердисциплинарном
предмету који интегрише знања из области графичког дизајна, сценског дизајна, интерактивног дизајна и
партиципаторног дизајна. Посебно, студенти се оспособљавају за критику стања дизајна визуелних
комуникација у институцијама од јавног значаја, а на основу компаративне анализе трендова у дизајну
визуелних комуникација.

Теоријска настава

Визуелне комуникације у јавном простору; Стандарди примене графичког дизајна у јавном простору:
кретање, оријентација, навигација; Дизајн комуникација и сценски дизајн; Компаративна анализа трендова у
дизајну визуелних комуникација; Партиципаторни дизајн у контексту генерисања морфологије утилитарних
садржаја.

Практична настава

Дизајн сигнализације у јавном простору (стандарди обликовања типографије и пиктограма); Планирање и
управљање сигнализацијом у јавном простору; Редизајн сигнализације у јавном простору; Сигнализација у
ентеријеру; Сигнализација у екстеријеру; Мултимедијална сигнализација.

5722-vizuelne-komunikacije-2