Веб системи и технологије

Циљ и исход предмета

Разумевање и овладавање методима и техникама из веб система и технологија, концепти веб програмирања
и добра праксу дизајна веб система, Студент треба да научи да интегрише различите front-end веб
технологије, напредну примену JavaScript језика, Angular.js, jQuery, АЈАX и друге веб технологије и MySQL
базу података. Кроз овај предмет студент ће бити упознат са основама пројектовања и програмирања
серверске стране (back-end) тј. са серверским скриптинг програмским језицима: објектно-оријентисан PHP
језик.
Студент је овладао теоријским, методолошким и практичним знањима развоја веб система примењујући
одређене веб технологије, која се примењују кроз употребу савремених техника, модела и процеса: Студент
разуме и примењује принципе и правила пројектовања ефективног веб система; разуме и користи
програмске скрипт језике HTML5, CSS3, LESS и СААС у изради front-end веб апликације на бази MVC
(Model View Controler) веб архитектуре. Студент разуме и користи JavaScript програмски скрипт језик,
напредну библиотеку jQuery и Angular.js фрејмворк. Разуме и зна да користи технике пројектовања и
програмирања серверске стране употребом серверског програмског објектно-оријентисаног PHP језика.
Студент је оспособљен да повеже PHP и jQuery оквир, PHP и Angular.js, да изврши конекције на базе
података.

Теоријска настава

Основе и значај инернета и World Wide Web-а. Основно о пројектовању веб апликација и пројектовању веб
система, обрађују се примери добре праксе израде веб апликација и веб система. Принципи и правила
ефективног веб дизајна. Примери грешака у веб пројекту. Примери доброг веб пројекта. Карактеристике
HTML5 маркап језика, историја и развој CSS-a. Специфичности CSS3. MVC веб архитектура; SOA веб
архитектура и вишеслојне веб апликације на бази J2EE платформе. Веза између HTML5, CSS3 и JavaScript-а.
Опис презентације и начин коришћења LESS и SASS компајлирања у скрипт језицима. Инсталације и начин
укључивања jQuery библиотеке итд. Пројектовање и програмирање серверске стране, серверски скриптинг
програмски језици (као што је PHP ). Успостављање везе са базом, задавање упита, учитавање резултата,
прекидање везе са базом итд., као и повезивање PHP програмског језика и jQuery оквира. Употреба оквира
на клијентској страни на примеру Angular.js оквира; Технике СЕО. Креирање напредних веб сервиса,
структура SOAP и UDDI оквир. Имплементација Ајаx-а у веб апликацији, имплементација RestFull сервиса,
карактеристике квалитеата и процеса тестирања једноставног веб система. Врсте напада и сигурност веб
апликација, технике за осигурање безбедности веб апликација.

Практична настава

Примена HTML5 стандарда. Примери GET веб сервиса. Парсирање GET сервиса кроз програмски језик
Јаваскрипт у формату JSON. JavaScript примери POST и GET. Креирање сложенијих примера који
демонстрирају коришћење HTML5 тагова и CSS3 визуелног приказа у оквиру унапред припремљене
документациje веб система “Резервација авио карата“ као пример доброг веб пројекта. jQuery библиотеке на
примерима. Коришћење Bootstrap grid, форми, табела. Основе PHP програмирања. Коришћење функција у

PHP-у. Основне конекције на MySQL преко PHP-a. Креирање основног пројекта у Angular 2 оквиру.

2909-web-sistemi-i-tehnologije