Завршни рад

Назив теме и задатке израде завршног рада дефинише ментор. У току израде завршног рада студент има обавезне консултације са ментором. Техничка обрада и квалитет садржаја завршног рада треба да буде у складу са одговарајућим општим актима факултета. Ментор својим потписом на сваком примерку завршног рада потврђује задовољавајући квалитет садржаја и техничке обраде. Завршни рад се брани усмено пред комисијом. Студент припрема кратко излагање у коме излаже основне поставке рада и карактеристике решења. Након тога комисија поставља питања и оцењује рад у целини.

3016-zavrsni-rad