Hronologija nastanka i razvoja računara

6228-hronologija-nastanka-i-razvoja-racunara

Ova knjiga tipa udžbenika pisana je za potrebe studenata Računarskog fakulteta u Beogradu i sublimat je višegodišnjeg predavanja predmeta Isto­rija računarstva. Obuhvata četiri perioda: manuelnu, mehaničku, elektro­me­ha­ničku i elektronsku eru u oblasti računanja, koje su predstavljene zasebnim poglavljima. Pored priloga koji se bavi pojašnjavanjem pojmova i skraćenica, na kraju knjige se nalazi i izbor linkova sa video materijalima, razvrstanim po temama iz predavanja.

O autoru

Docent dr Miroljub Zahorjanski je nastavnik na Raču­narskom fakultetu u Beogradu, gde predaje predmete iz naučne oblasti Menadžment informacioni sistemi. Pored predmeta iz te oblasti autor predaje već duži niz godina i Istoriju računarstva. U godinama koje su prethodile interesovanju za računare, autor se bavio tehnikama računanja od predračunarskog doba, sve do početka doba personalnih računara.