Napredna matematička analiza

6215-napredna-matematicka-analiza

Zbirka zadataka prvenstveno je namenjena studentima Računarskog fakulteta, ali je mogu koristiti i studenti ostalih fakulteta na kojima se obrađuju ove teme.
Tekst je rađen u programu TeXstudio.
Gradivo je podeljeno u šest oblasti: Funkcije više promenljivih, Krivolinijski, višestruki i površinski integrali, Teorija polja, Furijeovi redovi i Furijeove transformacije, Kompleksna analiza i Laplasove transformacije.
Zbirka sadrži 430 zadataka, od kojih je veliki deo autorskih, nastao tokom držanja kursa u prethodnih par godina, ali ima i zadataka preuzetih ili modikovanih iz referenci navedenih u literaturi. Neki zadaci su urađeni u potpunosti (u svakoj od podoblasti bar po jedan), za neke su dati glavni međurezultati, za neke uputstvo, dok je za ostale dat krajnji rezultat.

Sadržaj

Funkcije više promenljivih

Krivolinijski, višestruki i površinski integrali

Teorija polja

Furijeovi redovi i Furijeove transformacije

Kompleksna analiza

Laplasove transformacije