SQL програмирање – са примерима у SQL бази података

6220-xa-sql-xa-programiranje-sa-primerima-u-xasql-xa-bazi-podataka

Књига нас поступно и усмерено води ка стицању основних, а касније и напредних знања и концепата база података и SQL сервера. Аутори на концизан начин, одмереним и јасним примерима успевају да читаоца уведу у апстрактни свет, указујући на везу између база података и реалних концепата које оне имплементирају.

Дугогодишње искуство на реалним пројектима и имплементацијама уткано је у текст ове књиге и све дате примере, пружајући читаоцу увид у реалне проблеме и њихова решења. Аутори на овај начин успевају да читаоца на најбољи начин припреме на реалне ситуације са којима ће се у пракси сусретати.

Књига „SQL програмирање – са примерима у SQL сервер бази података” због јединственог приступа аутора, успева не само да читаоца научи SQL програмирању већ и да пренесе начин размишљања и приступ потребан за успешно SQL програмирање и пројектовање база података. Управо то чини ову књигу јединственом и драгоценом за све оне који желе ући у свет SQL програмирања.

Братислав Димитров
рецензент

Садржај

Увод
1. SQL упитни језик
1.1 Елементи SQL језика
1.2 SQL наредбе

2. Типови података
2.1 Нумерички типови
2.2 Датумски и временски типови
2.3 Карактер типови
2.4 Остали типови
2.5 Конверзија типова података

3. Базе података
3.1 Врсте база података
3.2 Креирање корисничких база података
3.3 Collation
3.4 Задаци за вежбање

4. Табеле
4.1 Креирање табела
4.2 IDENTITY и SEQUENCE
4.3 Привремене табеле
4.4 Задаци за вежбање

5. SELEЦТ наредба
5.1 Писање SELEЦТ наредбе
5.2 Логички редослед извршавања SELEЦТ наредбе
5.3 Елиминисање дуплих редова помоћу DISTINЦТ
5.4 Коришћење псеудонима (алијаса) за колоне и табеле
5.5 Писање CASE израза у SELEЦТ наредби
5.6 Задаци за вежбање

6. Претраживање више табела
6.1 Терминологија и синтакса
6.2 INNER JOIN
6.3 OUTER JOIN
6.4 CROSS JOIN
6.5 SELF JOIN
6.6 Задаци за вежбање

7. Сортирање и филтрирање података
7.1 ORDER BY
7.2 WHERE
7.3 TOP
7.4 OFFSET-FETCH
7.5 Филтрирање NULL ознака
7.6 Задаци за вежбање

8. Груписање података
8.1 Агрегатне функције
8.2 GROUP BY и HAVING
8.3 Задаци за вежбање

9. Подупити
9.1 Скаларни подупити
9.2 Вишевредносни подупити
9.3 Табеларни подупити
9.3.1 Изведене табеле
9.3.2 ЦТE изрази
9.4 EXISTS
9.5 Задаци за вежбање

10. SET оператори
10.1 UNION
10.2 EXCEPT и INTERSEЦТ
10.3 APPLY оператор
10.4 Задаци за вежбање

11. Прозорске функције
11.1 Рангирајуће прозорске функције
11.2 Агрегатне прозорске функције
11.3 Вредносне прозорске функције
11.4 Задаци за вежбање

12. Унос, промена и брисање података
12.1 Унос података
12.2 Промена података
12.3 Брисање података
12.4 Задаци за вежбање

13. Интегритет података
13.1 Доменски интегритет
13.2 Интегритет ентитета
13.3 Референцијални интегритет
13.4 Задаци за вежбање

14. Дизајн и имплементација View објеката
14.1 Креирање и коришћење View објекта
14.2 Опције приликом креирања View објекта
14.3 Ланац власништва и View објекти
14.4 Информације о постојећим View објектима
14.5 Индексирани View објекти
14.6 Партиционисани View објекти
14.7 Измене података преко View објекта

15. Обрада грешака у SQL програмском језику
15.1 Microsoft SQL сервер и његове поруке
15.2 Структуирана обрада грешке
15.3 Кориснички дефинисане поруке на SQL серверу и њихово коришћење

16. Трансакције и конкурентни – вишекориснички рад у SQL серверу
16.1 Трансакције
16.2 Угњеждене трансакције
16.3 Конкурентни – вишекориснички рад на SQL серверу

17. Ускладиштене процедуре

18. Кориснички дефинисане функције
18.1 Скаларне кориснички дефинисане функције
18.2 Inline Table-Valued функције
18.3 Multistatement Table-Valued функције

19. Окидачи
19.1 DML окидачи
19.2 DDL окидачи
19.3 Logon окидачи

20. Меморијске оптимизоване табеле и природно компајлиране ускладиштене процедуре
20.1 Меморијске оптимизоване табеле
20.2 Природно компајлиране ускладиштене процедуре

21. Интеграција SQL Сервера и кода написаног у .NET Framework платформи

22. SQL сервер и XML подаци
22.1 XML структура
22.2 Складиштење XML шема и података на SQL серверу
22.3 XML schema колекције
22.4 XQuery упити
22.5 XML Индекси
22.6 Коришћење SELEЦТ упита са клаузулама FOR XML и FOR JSON

23. Складиштење великих бинарних података у SQL серверу
23.1 FILESTREAM
23.2 FILESTREAM имплементација
23.3 FileTable табела

24. Full Text претрага и Full Text индексирање
24.1 Кораци за креирање Full Text индекса
24.2 Коришћење Full Text индекса

Предуслови за вежбање
Прилог 1 – Microsoft SQL сервер инсталација
Прилог 2 – Инсталирање SSMS клијента
Прилог 3 – Креирање WWI_SQL базе података
Прилог 4 – Опис WWI_SQL базе података
Решења задатака