др Бојана Б. Димић Сурла

  • Избор у звање: 2015. Рачунарски факултет – Београд, Софтверско инжењерство
  • Докторат: 2009. Природно-математички факултет – Нови Сад, Информатичке науке
  • Магистарска теза: 2007. Природно-математички факултет – Нови Сад, Информатичке науке
  • Диплома: 2005. Природно-математички факултет – Нови Сад, Информатика

Др Бојана Димић Сурла рођена је 13. маја 1982. године у Сомбору, одрасла је у Оџацима где је завршила гимназију општег смера. Дипломирала је 2005. године на Природно-математичком факултету у Новом Саду као студент генерације на смеру информатика. Магистарску тезу на Природно-математичком факултету одбранила је 2007. године, а докторску дисертацију 2009. године. Од 2007. до 2010. радила је као истраживач сарадник, а 2010. године изабрана је у звање доцента на Природно-математичком факултету у Новом Саду. Године 2015. прелази на Рачунарски факултет Универзитета Унион у Београду где је изабрана у звање ванредног професора за ужу научну област Софтверско инжењерство. Године 2020. изабрана је у звање редовног професора, а 2021. именована је за декана Рачунарског факултета.

Стручно искуство обухвата активно учешће на пројектовању, имплементацији и одржавању неколико информационих система који су у активној употреби, пре свега у области библиотекарства, дигиталних библиотека, информационог система научно-истраживачке делатности, софтвера са анкетирање, обраду података и извештавање. Објавила је преко 40 научних радова и књига, укључујући радове у реномираним међународним часописима, монографију националног значаја, радове на међународним конференцијама и уџбеник из програмирања.

Стручно и научно интересовање припада области софтверског инжењерства, односи се пре свега на дизајн и пројектовање квалитетних софтверских решења, софтверске архитектуре, процес изградње одрживих, проширивих и скалабилних софтвера. Такође, у област интересовања спада и теоријско рачунарство, проучавање и поређење различитих парадигми програмирања и њихове примене у развоју софтвера.

1.M. Savić, M. Ivanović, B. Dimić Surla (2017) Analysis of intra-institutional research collaboration: a case of a Serbian Faculty of Sciences. Scientometrics, 110 (1), 195-216 IF2017: 2.173

2.G. Rudić, B. Dimić Surla and D. Ivanović (2016) Cataloguing government documents using the MARC 21: A case study of materials from the AP Vojvodina government sessions, Journal of Librarianship and Information Science, 48 (4), pp. 363-372 IF2016: 1.019

3.B. Dimić Surla (2012), Eclipse editor for MARC records, Information technology and libraries, 31 (3) 2012, pp. 65-75 IF2012: 0.595

4.B. Dimić Surla (2013), Developing an Eclipse editor for MARC records using Xtext, Software: Practice and Experience, 43 (11) , pp. 1241-1392 IF2013: 1.148

5.S. Kresoja, M. Racković, S. Škrbić and B. Dimić Surla (2016) A Petri Net extension for formal modelling of information systems, Computer Systems Science and Engineering, 31 (3), pp. 223-237 IF2016: 0.348

6.G. Rudić, B. Dimić Surla (2013), Using OCL in the formal specification of the library standards, International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering, 23 (3) , pp. 341-359 IF2013: 0.264

7.M. Savić, M. Ivanović, M. Radovanović, B. Dimić Surla (2018) Gender-Based Analysis of Intra-Institutional Research Productivity and Collaboration, Fundamenta Informaticae 162 (4), 237-258 IF2018: 1.204

8.M. Savić, M. Ivanović, B. Dimić Surla (2016) A community detection technique for research collaboration networks based on frequent collaborators cores. In:Proceedings of the 31st Annual ACM Symposium on Applied Computing, Pisa, 2016: ACM New York, NY, USA, pp. 1090-1095

9.Dimić B., Milosavljević B., Surla D. (2010), XML schema for UNIMARC and MARC 21 formats, The Electronic Library, 28 (3) pp. 245-262 IF2010:0.489

10.L. Paskali, L. Ivanovic, G. Kapitsaki, D. Ivanovic, B. Dimić Surla, D. Surla (2021) Personalization of Search Results Representation of a Digital Library, Information Technology and Libraries 40 (1), IF2021:1.16

5823-dr-bojana-b-dimic-surla