др Мирјана Б. Марковић

Избор у звање: 2011. Професор Филолошке науке -Језик и књижевност
Докторат: 2011. Учитељски факултет у Београду – Дидактичко-методичке науке (језик и књижевност)
Магистратура: 2003. Филолошки факултет у Београду – Наука о књижевности -књижевност за децу
Диплома: 1986. Филолошки факултет у Београду – Југословенске књижевности и српски језик

Рођена у Београду, где се школовала и дипломирала на Филолошком факултету (1986); у току редовних студија завршила два смера – наставни и редакторско-лекторски. Постдипломске студије (смер за науку о књижевности) завршила на Филолошком факултету у Београду и одбранила магистарски рад (2003). Докторску дисертацију одбранила 2011. године и стекла академско звање доктора дидактичко-методичких наука. Као предавач дала значајан допринос настави већег броја предмета, које је предавала и држала вежбе: године 2003. изабрана у звање вишег предавача за предмет Култура говора, који предаје у континуитету и даље; године 2004. изабрана у звање предавача за предмет Књижевност за децу, звање предавача за предмет Српски језик стекла (2006), а потом изабрана у звање предавача струковних студија за област филолошких наука (2007). Звање професора струковних студија за наставно-научну област Језик и књижевност стекла 2011.г. и од те године на специјалистичким студијама предаје Увођење деце у свет писане речи. На Рачунарском факултету, Универзитета Унион у Београду, држи вежбе из предмета Писмено и усмено изражавање (од 2009.г). Пажњу посвећује темама науке о књижевности, као и проблемима културе говора и комуникације, не занемарујући методичке аспекте изложених појава. Од посебних књига има објављену монографију и уџбеник Култура говора који је до сада имао четири издања, и који је рађен у коауторству са мр Живаном Лукићем. Запажен број радова садржан је и у приручнику Култура говора (2008), група аутора, који је одлуком Наставног већа Високе школе за васпитаче струковних студија у Алексинцу одобрен као уџбеник за наставни предмет Култура говора. Стручне радове објављује у домаћим часописима, у зборницима међународних научних и стручних скупова са рецензијама, и др. Осим тема везаних за наведене области, значајан број објављених радова посвећен је проблемима говорништва и комуникације.

1.МАРКОВИЋ, М. и МАЉКОВИЋ, М (2013): Развој језичке културе и оквиру наставе српског језика, Научна конференција са међународним учешћем “200 година српске учитељске школе (препарандије) у Сентандреји и Сомбору,“ Педагошки факултет у Сомбору, Универзитет у Новом Саду. (М45)
2. МАРКОВИЋ, М. и САВОВИЋ, Б (2011): „Могућности развијања писаног говора на предшколском узрасту“учешће на међународном симпозијуму „Технологија, информатика и образовање за друштво учења и знања“, Технички факултет Чачак, Универзиртет у Крагујевцу. (М63)
3. МАРКОВИЋ, М (2011): Култура изражавања и невербални комуникацијску код. Иновације у настави: часопис за Савремену наставу, вол. 24, бр.4, стр. 139-145, Учитељски факултет, Београд. (М52)
4. САВОВИЋ, Б. и МАРКОВИЋ, М (2011) „Предшколско дете и компјутер“ рад на међународном симпозијуму „Технологија, информатика и образовање за друштво учења и знања“, Технички факултет Чачак, Универзиртет у Крагујевцу, Чачак. (М63)
5. МАРКОВИЋ, М (2008): Историјски роман као жанр у књижевности за децу (у) Дечја књижевност у књижевној критици, I-II, приредио Др Воја Марјановић, Београд.
6. МАРКОВИЋ, М (2007): Значај примене народних умотворина у развијању драмског доживљаја деце предшколског доба. Рад објављен на конференцији Естетске и дидактичке вредности школске лектире, Норма2-3 ,Универзитет у Новом саду, Педагошки факултет у Сомбору. (М 52)
7. МАРКОВИЋ, М (2006): Лик приповедача у Андерсеновим бајкама, Рад објављен на конференцији: Стваралаштво Ханса Кристијана Андерсена, Норма2-3,Универзитет у Новом саду, Педагошки факултет у Сомбору.(М52)
8. МАРКОВИЋ, М (2006): Језик као средство културног и националног идентитета ученика и студената,“ Рад објављен на међународном интердисциплинарном научном скупу: Европске димензије реформе система образовања и васпитања, Филозофски факултет, Нови Сад. (М51)
9. МАРКОВИЋ, М (2006): „Покушај генеаолошког сагледавања историјско романа као жанра у српској књижевности за децу“, Рад објављен намеђународној научно-стручној конференцији:„Естетске и дидактичке вредности школске лектире“, Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору. (М52)
10.МАРКОВИЋ, М (2004): Стваралаштво за децу Анте Станичића: основне назнаке поетских опредељења, Педагошка стварност, 3-4, 219-228. (М 52)
Уџбеници и други наставни материјал:

1.МАРКОВИЋ, М (2013): Језичко израђжавање деце предшколског и млађег школског узраста. Шабац, Висока школа струковних студија за васпитаче. (М42)
2. ЛУКИЋ, Ж. и МАРКОВИЋ,М: Практикум за вежбе из Културе говора:скрипта, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
3.МАРКОВИЋ, М (2008): Историјски роман као жанр у књижевности за децу (у) Дечја књижевност у књижевној критици, I-II, приредио др Воја Марјановић.Београд.
4.ЛУКИЋ, Ж. и МАРКОВИЋ, М (2003): Култура говора, 4. издање, Интелекта, Ваљево. (М42)

Учешће у пројектима међународног значаја

Учешће у истраживачком пројекту «Образовни проблеми деце избеглица« Института за педагошка истраживања у сарадњи са УНИЦЕФ-ом.

5639-markovic-b-mirjana