др Невена Д. Ранковић

Невена Ранковић је завршила математичку гимназију 2012.године у Београду. Основне академске студије Информатике, смер: Информационе технологије завршава 2015. године на Департману за математику и информатику, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду. У периоду од 2015. године до 2016.године похађа предавања мастер студија модула: Софтверско инжењерство на Техничком факултету у Штутгарту, Немачка. У истом периоду добија и прво запослење као Јуниор Софтвер Инжењер у Даимлер-у, Мерцедес-Бенц област – Сингелфинден, Штутгарт, Немачка. Мастер академске студије Информатике, смер: Софтверско инжењерство, уписује 2016. године, на Департману за математику и информатику, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду. Мастер рад под називом „Анализа ризика у управљању софтверским пројектима” у сарадњи са истраживачком станицом “Петница” у Ваљеву брани 2018. године. Докторске академске студије уписује 2018. године на истој високошколској институцији. Тренутно очекује одбрану докторске дисертације из области примене вештачке интелигенције у софтверском инжењерству под називом: ”Процена напора и трошкова за развој софтверских пројеката коришћењем вештачких неуронских мрежа заснованих на Тагучијевим ортогоналним векторским плановима”. У периоду од 2018. године до 2019. године је бирана у звање сарадника у настави и асистента на Департману за математику и информатику, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду, за ужу научну област Рачунарске Науке. Тренутно, Невена Ранковић је изабрана у звање асистента на Катедри за Рачунарске Науке, Рачунарског факултета, Универзитета Унион у Београду. Запослена је и у Софтвер АГ фирми у Берлину, Немачка, при Алфабет центру, као архитекта софтверских решења и трансформација.

Истраживач је на интерном пројекту Рачунарског факултета, Универзитета Унион у Београду, под називом: “Примена вештачке интелигенције у софтверском инжењерству”. У свом научно-истраживачком раду бави се: применом вештаке интелигенције у софтверском инжењерству, пословном интелигенцијом, агилним развојем, веб технологијама, квалитетом софтвера, инжењерством захтева, управљањем софтверским пројектима, тестирањем софтвера и оптимизационим проблемима. Аутор/коаутор је 19 научних радова од којих је 7 објављено у угледним међународним часописима и неколико на међународним конференцијама.

1. I. Lukic, N. Savic, M. Simic, N. Rankovic, D. Rankovic, and Lj. Lazic. „Risk Assessment and Determination of Factors That Cause the Development of Hyperinsulinemia in School-Age Adolescents“, Medicina 58, 2022, no. 1: 9. https://doi.org/10.3390/medicina58010009 (IF = 2.430, M22).

2. N. Rankovic, D. Rankovic, M. Ivanovic and L. Lazic, “A New Approach to Software Effort Estimation Using Different Artificial Neural Network Architectures and Taguchi Orthogonal Arrays,” in IEEE Access, vol. 9, pp. 26926-26936, 2021, doi:10.1109/ACCESS.2021.3057807. (IF = 3.75, M21).

3. D. Rankovic, N. Rankovic, M. Ivanovic and L. Lazic, “Convergence rate of Artificial Neural Networks in software development projects”, Information and Software Technology Journal, Volume 138, October 2021, https://doi.org/10.1016/j.infsof.2021.106627 (IF =2.72, M21)

4. N. Rankovic, D. Rankovic, M. Ivanovic and L. Lazic, „Improved effort and cost estimation model using Artificial Neural Networks and Taguchi method with different activation functions“, in Entropy 2021, 23(7), 854; https://doi.org/10.3390/e23070854 (IF 2.494, M22)

5. N. Rankovic, D. Rankovic, M. Ivanovic and L. Lazic, „Artificial Neural Network Architecture and Orthogonal Arrays in Estimation of Software Project Efforts“, 2021 International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications, Technically Co-Sponsored by the IEEE SMC Society, August 25-27, Kocaeli, Turkey.

*Best paper award

6. N. Rankovic,D. Rankovic,M. Ivanovic, & L. Lazic, “COSMIC FP method in software development estimation using Artificial Neural Networks based on Orthogonal Arrays”. Connection Science, 2021, doi: https://doi.org/10.1080/09540091.2021.1981824 (M23)

7. N. Rankovic,D. Rankovic,M. Ivanovic, & L. Lazic“A Novel UCP Model Based on Artificial Neural Networks and Orthogonal Arrays”. Applied. Sciences. 2021, 11, 8799.https://doi.org/10.3390/app11198799, (M22).

8. N. Ranković, T. Radmanović, D. Ranković, M. Bjelica, “Visualization tools for large amount of data”, AIIT conference (Applied Internet and Information Technologies), 3-4.Oktobar, 2019. Tehnical faculty “Mihajlo Pupin” Zrenjanin. http://www.tfzr.uns.ac.rs/aiit/old/archives/AIIT2019/files/AIIT2019_ProceedingsFinal.pdf

9. T. Radmanović, N. Ranković, D. Radosav, D. Ranković, M. Bjelica, “Determining factors for enrollment at the Technical Faculty of Zrenjanin”, ITRO conference (Information technology and education development) 27. Jun, 2019. Tehnical facilty “Mihajlo Pupin” Zrenjanin. http://www.tfzr.rs/itro/Zbornik%20ITRO%202019.pdf

10. I. Lukić, N. Ranković, D. Ranković, „Procena rizika za nastanak dijabetesa tip 2 uslovljena navikama u ishrani kod adolescenata”, Medical Gazzete Čigota, 2019. Vol. 24, Iss. 73. http://www.cigota.rs/sites/default/files/medicinski_glasnik_73_lukic.pdf

11. N. Ranković, M. Ivanović, M. Savić, E. Kajo Mece, A. Stoyanova-Doycheva, and D. Ranković. 2019, „Female students’ attitude towards studying informatics and expectations for future career – Balkan case“, In Proceedings of 9th Balkan Conference In Informatics (BCI’19). ACM 2019, New York, NY, USA, ISBN 978-1-4503-7193-3, pp. 16:1-16:7. https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3351556.3351571.

12. *Crystal price for the best paper/Certificate –This paper is awarded by International Programme Committee with the Crystal Award „THE BEST PAPER“. A. Klašnja-Milićević, N. Ranković and M. Ivanović, „NTEGRATION OF „BUSINESS INTELLIGENCE“ COURSE TO MASTER ACADEMIC STUDIES IN INFORMATICS“, 20-th International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’19, 21-22 June 2019, University of Ruse, Bulgaria, ACM Proceedings ISBN 978-1-4503-7149-0, pp. 308-315, https://doi.org/10.1145/3345252.3345287.

13. N. Rankovic, M. Ivanovic, „Risk Analysis Tools for Managing Software Projects“, 7th Workshop on Software Quality Analysis, Monitoring, Improvement, and Applications SQAMIA 2018 Novi Sad, Serbia, 27-30.08.2018, ISBN: 978-86-7031- 473-3 http://ceur-ws.org/Vol-2217/paper-ran.pdf

14. I. Lukic, D. Rankovic, N. Rankovic, „The Presence of Internet Addiction in Secondary School Students“, (p.33) Journal: „Health Care“ Chamber of Health Institutions of Serbia, Belgrade, number 4, December, 2017. YU ISSN 0350-3208.

http://www.komorazus.org.rs/downloads/casopis/2017/Casopis%20ZZ%202017-4.pdf