Знања

На докторском студијском програму Рачунарске науке студенти стичу следећа знања:

  • Решавање проблема употребом линеарног и целобројног програмирања.
  • Ефикасна употреба матричних операција.
  • Пребројавање, елементи комбинаторних конструкција, комбинаторних алгоритама и дискретне оптимизације.
  • Карактеризација оптималних решења и налажење ефикасних алгоритама за оптимизационе проблеме над дискретним структурама.
  • Стандардне методе за решавање комплексних проблема и коришћење апроксимативних и вероватносних алгоритама.
  • Критичка анализа постојећих решења и синтеза оригиналних решења у области теорије алгоритама, теорије графова, математичког програмирања и комбинаторне оптимизације.

 

2600-znanja