Upis na Doktorske akademske studije

Doktorske akademske studije traju tri godine i nose 180 bodova po ESPB. Upis na doktorske akademske studije je do 1. novembra, a istoga dana počinje i nastava. Na Računarskom fakultetu izvode se sledeći doktorski programi:


Uslovi upisa na doktorske akademske studije:

 • Završene odgovarajuće osnovne akademske i master akademske studije u ukupnom obimu od najmanje 300 ESPB,
 • Položeni ispiti na prethodnim nivoima studija iz predmeta koji obezbeđuju potrebno predznanje za odgovarajući studijski program,
 • Znanje engleskog jezika i
 • Dovoljna prosečna ocena ili ostvareni naučni radovi, pod jednim od sledećih uslova:
  1. lice koje ima završene osnovne akademske i master akademske studije, sa najmanje 300 ESPB, i opštom prosečnom ocenom od najmanje 8 (osam) na osnovnim akademskim i master akademskim studijama,
  2. lice koje ima završene osnovne akademske i master akademske studije, sa najmanje 300 ESPB, i ostvarene naučne radove, prema bodovnoj listi iz člana 7 Pravilnika o doktorskim studijama,
  3. lice koje ima akademski stepen magistra nauka može se, u skladu sa odredbom člana 128 Zakona o visokom obrazovanju, upisati na treću godinu doktorskih studija.

Uslovi upisa na doktorske akademske studije multimedijalnog dizajna:

Za upis doktorskih akademskih studija multimedijalnog dizajna na Računarskom fakultetu mogu konkurisati kandidati koji u oblasti dizajna i umetnosti imaju zavrešene master akademske studije (ostvarenih 300 bodova u kontekstu Evropskog sistema prenosa bodova), a prosečnu ocenu (najmanje) 8 i na osnovnim akademskim i na master akademskim studijama.

Svi kandidati rukovodiocu doktorskih studija (prof. dr um. Nenadu Maleševiću, na imejl nmalesevic@raf.rs) dostavljaju biografiju (sa navodima o uspešnosti studiranja), motivaciono pismo i digitalni katalog radova, odnosno odgovarajući prikaz (proizvoljnog broja) autorskih dela iz oblasti:

a) multimedijalnog dizajna
b) digitalne umetnosti
v) UX dizajna
g) generativne umetnosti
d) interaktivne i participativne umetnosti
đ) VR umetnost
e) Animacije
ž) grafičkog dizajna
z) fotografije.

Redosled kandidata utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog na osnovnim akademskim studijama i master akademskim studijama, kao i kvaliteta autorskih radova. Kvalitet radova utvrđuje i upoređuje komisija, a prema akademskim standardima Računarskog fakulteta.

Rangiranje kandidata (u okviru broja prijavljenih kandidata i u skladu sa utvrđenom kvotom za upis) vrši se na osnovu kvaliteta radova (radovi se vrednuju sa najviše 60 bodova), kao i na osnovu uspešnosti studiranja na osnovnim akademskim studijama (što se vrednuje sa najviše 20 bodova) i uspešnosti studiranja na master akademskim studijama (što se vrednuje sa najviše 20 bodova). Da bi upisao studije, kandidat mora da ima ukupno najmanje 51 bod, od čega najmanje 31 bod mora biti na račun radova.

Komisija polaže pravo na intervju sa kandidatima, kao dodatan vid procene postignuća, interesovanja i motivisanosti kandidata

Upis kandidata sa završenim magistarskim studijama

Kandidati koji su završili magistarske studije na odgovarajućim fakultetima mogu upisati treću godinu doktorskih studija.

Na doktorske akademske studije može se upisati:

 • Računarske nauke – do 5 kandidata,
 • Računarsko inženjerstvo – do 5 kandidata,
 • Multimedijalni dizajn – do 5 kandidata.

Po zaključenju konkursa formira se jedinstvena rang lista kandidata koji su konkurisali za upis na doktorske akademske studije. Lista se formira prema bodovima koji se računaju na osnovu člana 8 Pravilnika o doktorskim studijama.

Strani državljani se upisuju na doktorske akademske studije pod istim uslovima u pogledu školske spreme kao i lica koja su domaći državljani. Ispunjenje uslova se konstatuje na osnovu diplome o stečenom obrazovanju, kao i sadržaja studijskog programa odnosno plana i programa završenih studija kandidata.

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:

 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • originale ili overene fotokopije stečenih diploma na prethodnim nivoima akademskih studija i dodatka diplome ili uverenja o položenim ispitima i potvrde o srednjoj oceni,
 • dve fotografije formata 3,5×4,5 cm,
 • fotokopija (ne mora da bude overena) nečipovane lične karte, ili očitana čipovana lična karta,
 • dokaz o uplati školarine.

Na upisu je obavezno prisustvo kandidata ili osobe koja poseduje ovlašćenje overeno kod notara.

Primer uplatnice

1 thought on “Upis na Doktorske akademske studije”

Comments are closed.

1277-upis-na-doktorske-studije