Стипендије града Београда

Студентима се додељује 200 стипендија, и то: 110 стипендија природно-математичких и 60 стипендија друштвених и 30 стипендија уметничких високошколских установа („Службени гласник“, број 75/05).

Издвајањем средстава за стипендирање средњошколаца и студената, град настоји да подржи најбоље међу најбољим, те је у складу са тим утврдио формалне услове за учешће на конкурсу.

ГРАД БЕОГРАД – ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за социјалну и дечју заштиту
објављују
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ 300 СТИПЕНДИЈА ТАЛЕНТОВАНИМ
СРЕДЊОШКОЛЦИМА И СТУДЕНТИМА, У 2008. ГОДИНИ

Средњошколцима се додељује 100 стипендија, и то: 40 стипендија за уметничке и 60 стипендија за остале школе.

Студентима се додељује 200 стипендија, и то: 110 стипендија природно-математичких и 60 стипендија друштвених и 30 стипендија уметничких високошколских установа („Службени гласник“, број 75/05).
Издвајањем средстава за стипендирање средњошколаца и студената, град настоји да подржи најбоље међу најбољим, те је у складу са тим утврдио формалне услове за учешће на конкурсу.

Право учешћа на овом конкурсу имају средњошколци:
– редовни ученици друге, треће или четврте године средњих школа у четворогодишњем трајању чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, или јединица локалне самоуправе и друго правно и физичко лице;
– са најмањом просечном оценом школовања 4,7;
– са пребивалиштем на подручју Београда, најмање три године од датума расписивања конкурса (уверење о пребивалишту из МУП, Љермонтовљева 12а, не старије од шест месеци);

Освојене награде са такмичења (градска, републичка, које организује Министарство просвете), као и међународна такмичења и олимпијаде, нису услов али су од значаја за добијање стипендије, будући да их комисија посебно бодује.

Право учешћа на овом конкурсу имају студенти који су испунили следеће услове:
– да су студенти на буџету*, најмање треће године на некој од високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и друго правно и физичко лице;
– да имају регулисано пребивалиште на територији града Београда, најмање три године од дана расписивања конкурса (уверење о пребивалишту из МУП, Љермонтовљева 12а, не старије од шест месеци);
– да имају просечну оцену током студија најмање 9,2;
– да нису губили ни једну годину током школовања (студија), осим из оправданих здравствених разлога о чему се прилаже доказ конзилијума лекара о лечењу дужем од три месеца;
– да су положили све испите из претходних година.

Конкурс се не односи на апсолвенте и студенте на постдипломским и специјалистичким студијама.

Рок за достављање пријава је 10. март 2008. године.

Пријаву са бројем телефона за контакт (слободна форма, не постоји образац) и доказе о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Секретаријат за социјалну и дечју заштиту, ПИСАРНИЦА (соба 3), Тиршова 1, Београд, са назнаком „Пријава за конкурс за доделу стипендија талентованим средњошколцима и студентима, у 2008. години“.

Особа за контакт: Радмила Урошевић, телефон: 3605-951. Непотпуне и неблаговреме пријаве неће се разматрати. Комисија ће утврдити ранг-листу кандидата у року од 30 дана од истека рока за достављање пријава, а на основу формалних услова и критеријума за доделу стипендија. Конкурс се објављује на основу закључка в.д. градоначелника града Београда, број 5-172/08-Г, од 31. јануара 2008. године.

* Када се ради о приватним факултетима услов је да је студент стипендиста факултета.

894-stipendije-grada-beograda