Stipendije grada Beograda

Studentima se dodeljuje 200 stipendija, i to: 110 stipendija prirodno-matematičkih i 60 stipendija društvenih i 30 stipendija umetničkih visokoškolskih ustanova („Službeni glasnik“, broj 75/05).

Izdvajanjem sredstava za stipendiranje srednjoškolaca i studenata, grad nastoji da podrži najbolje među najboljim, te je u skladu sa tim utvrdio formalne uslove za učešće na konkursu.

GRAD BEOGRAD – GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za socijalnu i dečju zaštitu
objavljuju
KONKURS
ZA DODELU 300 STIPENDIJA TALENTOVANIM
SREDNJOŠKOLCIMA I STUDENTIMA, U 2008. GODINI

Srednjoškolcima se dodeljuje 100 stipendija, i to: 40 stipendija za umetničke i 60 stipendija za ostale škole.

Studentima se dodeljuje 200 stipendija, i to: 110 stipendija prirodno-matematičkih i 60 stipendija društvenih i 30 stipendija umetničkih visokoškolskih ustanova („Službeni glasnik“, broj 75/05).
Izdvajanjem sredstava za stipendiranje srednjoškolaca i studenata, grad nastoji da podrži najbolje među najboljim, te je u skladu sa tim utvrdio formalne uslove za učešće na konkursu.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju srednjoškolci:
– redovni učenici druge, treće ili četvrte godine srednjih škola u četvorogodišnjem trajanju čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, ili jedinica lokalne samouprave i drugo pravno i fizičko lice;
– sa najmanjom prosečnom ocenom školovanja 4,7;
– sa prebivalištem na području Beograda, najmanje tri godine od datuma raspisivanja konkursa (uverenje o prebivalištu iz MUP, Ljermontovljeva 12a, ne starije od šest meseci);

Osvojene nagrade sa takmičenja (gradska, republička, koje organizuje Ministarstvo prosvete), kao i međunarodna takmičenja i olimpijade, nisu uslov ali su od značaja za dobijanje stipendije, budući da ih komisija posebno boduje.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju studenti koji su ispunili sledeće uslove:
– da su studenti na budžetu*, najmanje treće godine na nekoj od visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i drugo pravno i fizičko lice;
– da imaju regulisano prebivalište na teritoriji grada Beograda, najmanje tri godine od dana raspisivanja konkursa (uverenje o prebivalištu iz MUP, Ljermontovljeva 12a, ne starije od šest meseci);
– da imaju prosečnu ocenu tokom studija najmanje 9,2;
– da nisu gubili ni jednu godinu tokom školovanja (studija), osim iz opravdanih zdravstvenih razloga o čemu se prilaže dokaz konzilijuma lekara o lečenju dužem od tri meseca;
– da su položili sve ispite iz prethodnih godina.

Konkurs se ne odnosi na apsolvente i studente na postdiplomskim i specijalističkim studijama.

Rok za dostavljanje prijava je 10. mart 2008. godine.

Prijavu sa brojem telefona za kontakt (slobodna forma, ne postoji obrazac) i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti na adresu: Sekretarijat za socijalnu i dečju zaštitu, PISARNICA (soba 3), Tiršova 1, Beograd, sa naznakom „Prijava za konkurs za dodelu stipendija talentovanim srednjoškolcima i studentima, u 2008. godini“.

Osoba za kontakt: Radmila Urošević, telefon: 3605-951. Nepotpune i neblagovreme prijave neće se razmatrati. Komisija će utvrditi rang-listu kandidata u roku od 30 dana od isteka roka za dostavljanje prijava, a na osnovu formalnih uslova i kriterijuma za dodelu stipendija. Konkurs se objavljuje na osnovu zaključka v.d. gradonačelnika grada Beograda, broj 5-172/08-G, od 31. januara 2008. godine.

* Kada se radi o privatnim fakultetima uslov je da je student stipendista fakulteta.

894-stipendije-grada-beograda