Razvoj robotike

Prvi pokusaji pravljenja automata su zabeleženi još u antičkom dobu. Poznati su delimično automatizovana pozorišta I muzičke mašine, koje je izmislio Heron Aleksandrijski, ili leteće ptice Arhite Taranetske. Istorija robota ima svoje poreklo iz antičkog sveta. Čovek još od davnina pokušava da oponaša prirodu posmatrajući kretanja čoveka i životinja. Moderni koncept robotike počeo je da se razvija sa početkom Industrijske revolicije koja je omogućavala upotrebu složene mehanike i kasnije električne energije. Početkom 20. veka pojam humanoid mašine je razvijen. Roboti su vremenom postajali manji i korisniji, pa su sada nezamenljivi u industriji i kritičnim situacijama. Danas je moguće predvideti ljudske veličine robota sa kapacitetom sličnim ljudskim mislima i pokretima.

Опширније...

Razvoj operativnih sistema

Operativni sistem je skup programa i rutina odgovoran za kontrolu i upravljanje uređajima i računarskim komponentama kao i za obavljanje osnovnih sistemskih radnji.Operativni sistem objedinjuje u celinu raznorodne delove računara i sakriva od krajnjeg korisnika detalje funkcionisanja ovih delova.Većina operativnih sistema dolazi sa aplikacijom koja obezbeđuje korisnički interfejs za rukovanje operativnim sistemom, kao što su interpreter komandne linije i grafički korisnički interfejs.

Опширније...

Istorija mašinskog učenja

Mašinsko učenje je oblast računarskih nauka koja se razvila iz kompjuterskog pronalaženja obrazaca u posmatranim podacima.Ono se bavi proučavanjem podataka i, na osnovu njihove interpretacije, izgradnje modela pravila koja diktiraju kako se program treba ponašati u predviđenim situacijama, da bi što efikasnije radio.Drugim rečima, to je tehnika pravljenja programa koji će da uče iz svojih iskustava da bi postali što bolji u nekom predviđenom aspektu rada.

Опширније...

Predistorija nastanka i razvoj "cloud computing"-a

Razvojem informacionih tehnologija neprekidno je javlja potreba za unapredjenjem trenutnog stanja informacionih sistema.Cloud computing je nastao kao rezultat potrebe za povećanjem kapaciteta i novih mogućnosti na postojećim infrastrukturama bez većih investicija u novu infrastrukturu i kadrove.Cloud computing je omogućio korisnicima dotatne računarske resurse koristeći samo internet pretraživač.Velika je orijentisanost prema korisncima i postoje brojni servisi od dotatnih skladišnih prostora do besplatnih aplikacija.Koncept cloud computing tehnologije je revolucionarna iz razloga što nudi novi način pristupa ličnim podacima i aplikacijama jer više nisu smešteni na personalnom računaru već u cloud-u što znaci da im se može pristupiti u bilo koje vreme sa većeg broja uredjaja i to nezavisno od geografske lokacije potreban je internet pretraživač i pristup internetu.

Опширније...

Istorijski razvoj veštačke inteligencije

Jedan od nepresušnih izvora inspiracije za široki spektar naučnika u ljudskoj istoriji je formalizacija ljudskog razmišljanja i zaključivanja. Još od starogrčkih silogizma, preko svih matematičkih teorija logike do današnjih modela veštačke inteligencije, želja se svodila na razumevanju razmišljanja i dizajniranju samostalnih inteligentnih agenata koji su sposobni razumeti svet oko sebe i maksimizovati verovatnoće svog uspeha. Istorija proučavanja i formalnog definisanja pravila donošenja zaključaka, u zapadnoj civilizaciji počinje sa Aristotelom. On je definisao tri osnovna zakona mišljenja (zakon identiteta, odbacivanja kontradikcije i isključenja trećeg) i silogizme.Kasnije Lajbnic, Dekart i mnogi drugi veliki umovi su pokušali da stvore formalni sistem, model ljudskog uma, koji bi bio zasnovan na kombinovanju simbola. Nastavljajući u istom pravcu, Bul, De Morgan stvorili su matematičku logiku koja je osnov većine današnjih dostignuća veštačke inteligencije. Kraj XX veka doveo je do porasta interesovanja i za fazi logiku. Premise fazi logike su u suprotnosti sa Aristotelovim zakonima mišljenja, ali su bliska otkrićima savremene nauke, posebno fizike. Naime fazi logika prihvata da nešto može da bude i da ne bude u isto vreme sa određenim stepenom istinitosti.

Опширније...

Razvoj piratskih softvera

Softverska piraterija  je neovlašćeno kopiranje ili distribucija softvera zaštićenog autorskim pravom. Kopiranje, preuzimanje, deljenje, prodaja ili instaliranje više kopija programa na lične ili radne kompjutere. Ono što većina ljudi ne shvata ili o čemu ne razmišlja kada kupuje softver je to da zapravo ne kupuje sam softver, već samo dozvolu da isti koristi. Većina programa je licencirana za korišćenje na samo jednom računaru ili za korišćenje od strane samo jednog korisnika u jednom trenutku. Dozvoljeno je praviti kopije programa u svrhe backup-a ali je protiv zakona davati ih prijateljima ili kolegama.

Опширније...