Симпозијум Инфотех 2010

Бранислав Милојковић, студент треће године Рачунарског факултета, представиће свој стручни рад на Симпозијуму Инфотех 2010, који ће се од 17. до 19. марта 2010. године одржати на Јахорини. Рад је из области тестирања софтвера, и на тему „Примена Cause-Effect  графова и комбинаторног тестирања у тестирању софтвера“.

Сажетак рада

Тестирање софтвера је већ више година, па и деценија, установљено као научна, али и инжењерска дисциплина. Ради контроле учинка у процесу тестирања софтвера, уз обраћање пажње на уложен труд и ресурсе, неопходно је применити адекватне технике за избор елемената софтверског производа који ће се тестирати. У овом раду се даје опис примене комбинације две такве технике – „Cause-Effect“  анализе и комбинаторног тестирања, и то на примеру конкретног софтверског производа – MS Paint. „Cause-Effect“  анализа система који се тестира оптимизује број тестова према међусобној спрези „улаза“ и „излаза“, док се комбинаторно тестирање фокусира на појаву грешака у софтверу услед интеракције више фактора система и својим различитим подтехникама, такође, даје оптималан избор тестова. У раду је указано на предности и недостатке примене ових техника, а такође су и предложени поступци за доношење одлуке о одабиру технике тестирања у општијем случају.

1452-simpozijum-infoteh-2010