Student Đorđe Đelić odbranio je diplomski rad na temu „Realizacija aplikacije za razmenu poruka upotrebom Quarkus i Vue.js okruženja“

Student Računarskog fakulteta Đorđe Đelić je 4. januara 2021. godine odbranio diplomski rad na temu „Realizacija aplikacije za razmenu poruka upotrebom Quarkus i Vue.js okruženja“ pred komisijom koju su činili: mentor dr Milan Vidaković i član dr Bojana Dimić Surla.
„Cilj diplomskog rada je objašnjenje principa razvoja komponenti veb interfejsa prilikom izrade aplikacije za razmenu poruka korišćenjem Vue.js okruženja i razvoj pozadinskog sistema za obradu zahteva korišćenjem Quarkus okruženja.

Prvi deo diplomskog rada je kratak uvod o tome kako i zbog čega je nastao Quarkus u svetu mikroservisa. Zatim sledi objašnjenje svih tehnologija korišćenih u razvoju aplikacije i pregled nekih bitnih principa tih tehnologija. Drugi deo sadrži grafikone slučajeva korišćenja i aktivnosti. Nakon svakog grafikona je kratko objašnjenje grafikona.
Treći deo diplomskog rada prati razvoj aplikacije za razmenu poruka, u Vue.js tehnologiji, koja koristi axios biblioteku za dohvatanje podataka sa servera pisanih u Quarkus-u.“ – navedeno je u apstraktu.

„Iako aplikacija izgleda jednostavno sa staništa funkcionalnosti koje pruža korisniku, ipak se sastoji od više nezavisnih delova koji putem ulaznih/izlaznih parametara i metoda komuniciraju jedni sa drugima i tako čine kompleksan sistem. Vue.js nam omogućava da kreiramo nezavisne celine, bilo da su to komponente, moduli, ili servisi, koji se mogu koristiti nezavisno od ostalih i (teoretski) neograničen broj puta. Bekend deo se takođe može proširiti da podrži prehodno navedene radnje, da radi označanje poruka kao pročitane grupama ili brisanje selektovanih poruka odjednom. Quarkus je omogućio lako pravljenje bekenda aplikacije za razmenu poruka, i može se iskoristiti za pravljenje drugih aplikacija sa drugačijom bibliotekom za prikaz korisniku.“ – zaključio je Đorđe.
Fotografije sa odbrane nalaze se u galeriji.

6082-student-dorde-delic-odbranio-je-diplomski-rad-na-temu-realizacija-aplikacije-za-razmenu-poruka-upotrebom-xa-quarkus-i-vue-js-xa-okruzenja