Student Lazar Jelić odbranio je svoj diplomski rad na temu „Optimizacija neuralne mreže za vektorsko predstavljanje reči“

Student Računarskog fakulteta Lazar Jelić je 1. jula 2021. godine odbranio diplomski rad na temu „Optimizacija neuralne mreže za vektorsko predstavljanje reči“ pred komisijom koju su činili mentor, dr Nemanja Ilić i član, dr Stevan Milinković.
„U ovom radu je pokazana autoenkoder arhitektura i implementacija skip-gram neuralne mreže za vektorsko predstavljanje reči u okviru Q&A sistema, koji se u trenutku pisanja ovog rada razvija od strane istraživačke grupe na Računarskom fakultetu u Beogradu. Takođe, pokazane su i tehnike za vremensku i memorijsku optimizaciju procesa formiranja vokabulara i algoritama obučavanja mreže. Različite varijante ove mreže su testirane, a rezultati su navedeni i obrazloženi.“ – navedeno je u uvodu.

„Ne postoji standardizovani način za evaluaciju današnjih sistema za vektorsko predstavljanje reči, već ljudski faktor igra bitnu ulogu u zadacima ove prirode. Umesto jedne apsolutne i objektivne metode za testiranje generisanih embedding vektora kreiraju se ad-hoc zadaci posebne namene koji su na neki način dobro korelisani sa ultimativnim zadatkom predstavljanja reči u vektorskom prostoru. Metode ove prirode, kao što su testiranje analogije i semantičke sličnosti, oslanjaju se na evaluaciju performansi modela od strane čoveka.“ – zaključio je Lazar.

6416-student-lazar-jelic-odbranio-je-svoj-diplomski-rad-na-temu-optimizacija-neuralne-mreze-za-vektorsko-predstavljanje-reci