Excel – tekstualne formule

Pregled tekstualnih funkcija u Excel-u koje se retko koriste: Find, Search, T, Right, Code, Clean

Funkcija Find

Ovu funkciju koristimo kada želimo da dobijemo poziciju nekog karaktera ili niza karaktera u nekoj popunjenoj ćeliji. Kao rezultat dobijamo numeričku vrednost, tj. poziciju na kojoj se određeni karakter nalazi u nekoj reči (računajući sa leva na desno).

Sintaksa

FIND(find_text, within_text, [start_num])

Funkcija ima tri argumenta koja treba da joj prosledimo, prva dva su obavezna, a treći je po pravilu postavljen na 0, tj. na početak reči, a ukoliko ne želimo da pretražujemo od početka dodeljujemo joj neku drugu vrednost.

· find_text- karakter ili niz karaktera koji želimo da tražimo

· within_text- tekst u kom tražimo.

· start_num- od kog karaktera da krene (nije obavezno)

Ova funkcija je osetljiva na velika i mala slova, a umesto nje može da se koristi funkcija SEARCH koja nije osetljiva na velika i mala slova.

Ako se ne nađe poklapanje FIND šalje #VALUE! kao grešku, a ako start_num nije veći od nule ili je veći nego broj karaktera u nizu onda vraća #VALUE!.

U sledećem primeru kao rezultat dobijamo broj 12, jer reč fakultet počinje na 12 poziciji u nizu karaktera „Računarski fakultet“.

Računarski fakultet

=FIND(„fakultet“;A1)

12

 

=FIND(„fakultet“;A1;5)

12

 

=FIND(„fakultet“;A1;13)

#VALUE!

 

=FIND(„informatika“;A1)

#VALUE!

SEARCH

Funkcija SEARCH locira jedan karakter teksta u drugom karakteru ili nizu karaktera tekst. Ona pokazuje koliko mesta je udaljen traženi karakter od početka reči. Ova funkcija nije osetljiva na velika i mala slova. Na primer, da bi našli poziciju slova „g“ u reči „programer“, koristimo sledeću funkciju:

=SEARCH(„g“, „programer“)

Funkcija daje rezultat numeričku vrednost, u ovom primeru broj 4, zato što je slovo „g“ četvrto slovo u reči „programer“.

Takođe, mogu da se pronalaze reči u drugim rečima. Na primer, funkcija:

=SEARCH(„grad“, „Beograd“)

Funkcija daje rezultat 4, zato što reč „grad“ počinje na četvrtom mestu u reči „Beograd“.

SINTAKSA

SEARCH(find_text, within_text, [start_num])

· find_text – Tekst koji želimo da pronađemo.

· within_text – Tekst u kome želite da tražite vrednost find_text argumenta.

· start_num – Karakter broja u within_text argumenta na kojem želite da započnete pretraživanje.

Računarski fakultet

=SEARCH(„NAR“;A6)

5

 

=SEARCH(„a“;A6)

2

 

=SEARCH(„a“;A6;3)

6

 

=SEARCH(„q“;A6)

#VALUE!

Funkcija T

Ovu funkciju koristimo kada želimo da proverimo da li je u nekoj ćeliji napisan tekst ili nije. Proverava da li je vrednost tekst ili ne. Ako je tekst vraća ga (ponovo ga ispisuje), u suprotnom vraća prazno u ćeliju.

Sintaksa :

· T(value)

Ona ima samo jedan argument, i to je vrednost koja se proverava, odnosno ćelija koja se proverava.

fakultet=T(A11)fakultet
1234=T(A12) 

Funkcija Right

Funkcija RIGHT vraća zadnji karakter ili karaktere u tekstu na osnovu broja karaktera koje smo mi sami odredili.

Sintaksa:

RIGHT(text,[num_chars])

Funkcija ima dva argumenta koje joj trebamo proslediti, prvi je obavezan a za drugi se podrazumeva da je 1, osim ukoliko ga mi sami ne promenimo.

· text – reč ili tekst koji treba da obradimo.

· [num_chars]- broj karaktera koji želimo da f-ja right ispiše (gledajući sa desne strane)

Napomene:

[num_chars] mora biti veći ili jednak nuli.

Ako je [num_chars] veći od dužine teksta onda će RIGHT vratiti celu reč, a ako je [num_chars] izostavljen pretpostavlja se da je 1.

Računarski fakultet

=RIGHT(A14)t
 =RIGHT(A14;3)tet

CODE

Funkcija CODE vraća numerički kod (ascii vrednost) za prvi karakter u ćeliji.

SINTAKSA

CODE(text)

· Text – Tekst za koji želimo ascii kod prvog karaktera.

Fakultet=CODE(A17)

70

!=CODE(A18)

33

CLEAN

Ova funkcija uklanja sve karaktere koji se ne mogu odštampati. Koristi se kada se ubacuje tekst iz neke druge aplikacije koja sadrži karaktere koji ne mogu da se štampaju sa našim operativnim sistemom.

SINTAKSA

CLEAN(text)

· Text – Tekst je bilo koja informacija radne površine iz koje želimo da uklonimo karaktere koji se ne mogu štampati.

Primer:

 

1

2

A

Podaci

=CHAR(7)&“tekst“&CHAR(7)

Formula

Opis (Rezultat)

=CLEAN(A2)

Uklanja sve karaktere koji se ne mogu štampati,
CHAR(7), iz stringa iznad (tekst).

2117-excel-tekstualne-formule