Анимација

Циљ предмета

Циљ је да студенти реализују анимације у вези докторског уметничког пројекта. Циљ је да
ревидирају и употпуне сазнања о линијама развоја и савременим тенденцијама у анимацији.
Циљ је да се оспособе за упоредну анализу анимираних форми у филму и мултимедијалном
дизајну.

Исход предмета

Студенти се оспособљавају за евалуацију и квалитативно употпуњавање сопствених поетика у
анимацији. Науче да посматрају анимацију у ширем контексту дигиталне уметности, односно
мултимедијалног дизајна. Осмишљавају и продукују ауторске радове. Оспособљавају се за
критику анимације као аспекта ауторског филма, мултимедијалног дизајна и утилитарног
оглашавања.

Садржај предмета

Теоријска настава

Феноменологија покретних слика и основне линије развоја анимације; Анимација: између
експерименталне уметности и пропагandе; Анимација и оглашавање; Утилитарне одреднице
2D и 3D анимације; Анимација и дигитална уметност; Анимација и мултимедијални производи
који се реконфигуришу интерактивним управљањем; Увод у главне филмске теорије;
Анимирани филм; Хибридне и интерактивне платформе (анимација и друштвене мреже);
Савремени стандарди и могућности пласмана анимације; Анимација: од концепта до
продукције; Анимација као audio-визуелни догађај у стварном или виртуелном простору:
индивидуални огледи (развој поетика).

Студијски истраживачки рад

Кроз студијски истраживачки рад студенти анализирају референце из филма, дигиталне
уметност и мултимедијалног дизајна, те дефинишу референтно поље (естетске и поетске
узоре) сопствених анимација. Раде анимације релевантне за докторски уметнички пројекат.

6357-animacija