Базе података

По завршетку курса, студент је оспособљен за: примену различитих модела података и техника пројектовања база података у пракси; практичну примену техника имплементације шеме базе података. Такође, студент је оспособљен да користи упитни језик за приступ подацима, као и да оптимизује базе података, да управља трансакцијама и конкурентношћу; да разуме важност и концепте сигурности података.

Теоријска настава

Концепт база података. Системи и модели база података. Животни циклус база података. Дизајн база података (ЕР модел, релациони модел, мапирање ЕР модела у релациони, нормализација података). SQL упитни језик (основе језика, наредбе за манупулисање подацима, наредбе за контролне и управљачке функције, наредбе за дефинисање објеката у бази података). Напредни концепти база података (интегритет података, индекси и оптимизација упита; управљање трансакцијама и конкурентношћу; окидачи; перформансе база података и подешавања; обрада упита и планови извршења; сигурност података; прављење резервних копија и опоравак база података; дистрибуирани системи база података).

Практична настава

Анализа и спецификација захтева. Имплементација ЕР модела. Мапирање ЕР модела у релациони модел. Нормализација података до четврте нормалне форме. Имплементација наредби за креирање, измену и брисање база података и табела. Имплементација наредби за манипулацију подацима (претраживање једне и више табела, филтрирање података, сортирање података, самостални и корелативни подупити, груписање података, комбиновање резултујућих скупова података). Креирање погледа, корисничких функција и процедура. Креирање ограничења и индекса. Управљање трансакцијама и окидачима. Обезбеђивање и забрана приступа базама и објектима у оквиру базе података. Креирање различитих типова резервних копија података и њихово коришћење за опоравак базе.

5689-baze-podataka