Digitalna slika

Cilj i ishod predmeta

Cilj predmeta je da studenti ovladaju tehnikama kompozitinga (compositing) digitalne slike. Studenti treba da se osposobe za samostalnu realizaciju kompleksnih projekata koji zahtevaju vizuelnu koheziju, a baziraju se na materijalima (tj. slikama) različitog tipa, kao što su 3D modeli, 2D grafika, fotografija, video i animacija. Studenti su u stanju da objedine različite izvorne materijale u koherentnu, jedinstvenu i vizuelno skladnu celinu. Upotrebom relevantnih softverskih alata (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects), u stanju su da pripreme, obrade i realizuju digitalno manipulisanu sliku ili video za komercijalne potrebe. Mogu da eksperimentišu sa novim metodama objedinjavanja digitalnih tehnologija u cilju unapređivanja sopstvene dizajnerske prakse.

Teorijska nastava

Istorija kompozitinga; Digitalna slika i proces renderinga; Osnovni principi digitalnog kompozitinga; Fizička i virtuelna kamera; Snimanje fotografije i videa; Odnos stranica, fokus, ekspozicija, kadar, frame rate; Svojstva svetla; HDR materijal; Slojevi; Korekcija boja, manipulacija boja; Chroma key; Simulacije fizičkih svojstava (rad sa teksturama, simulacija fizike).

Praktična nastava

Kroz praktične vežbe u odgovarajućim softverima (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects), studenti savladavaju veštine digitalne manipulacije i kompozitinga.

5725-digitalna-slika