Дизајн и информационе технологије 1

Циљ и исход предмета

Циљ предмета је да студенти овладају основним теоријским и практичним знањима из области рачунарства
– у мери која им омогућава реализацију оптималних дизајнерских решења у широком дијапазону
дизајнерских активности. Инсистира се на рачунарској писмености као услову за усавршавање и креативно
мишљење у контексту дизајна.
Студенти сазнају софтверску и хардверску инфраструктуру оријентисану ка дизајну. Уче хронологију
настанка и развоја рачунара. У стању су да искористе могућности које пружа технологија у служби дизајна.
Умеју да осмисле и реализују оптимална дизајнерска решења у зависности од природе различитих
дигиталних медија. Самостално бирају и примењују одговарајуће софтверске и хардверске алате у складу са
дизајнерским задатком. Студенти прихватају и користе дигиталне медије као темељ приступа дизајнерској
професији.

Теоријска настава

Основне компоненте рачунара (CPU, GPU, RAM, HDD, SSD); Јединице меморије (бит, бајт, килобајт,
мегабајт, гигабајт); Дигитална слика (пиксел, резолуција, апсолутна резолуција, DPI, PPI, однос страница);
Стандардне резолуције (720p, 1080p FullHD, 4к, 4к UHD); Растерска и векторска графика; Aliasing и
antialiasing; Адитивно и субтрактивно мешање боја (RGB и CMYK); Начини записа боја (RGB, HSB, HEX);
Простор боја и опсег боја (sRGB, Adobe RGB, P3, ProPhoto, Рец. 709); Bit rate, bit depth, frame rate; Формати
слике, звука и видеа; Појам кодека и компресије; Слојеви, провидност, режими претапања; Управљање
бојама и ICC профили; Технологије екрана (LCD, OLED); Дигитална штампа и офсетна штампа; Пантоне
боје.

Практична настава

Кроз практичне вежбе у софтверима (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro, Adobe Аfter
Effects) студенти се упознају са различитим аспектима технологије дизајна. Инсистира се на разумевању и
познавању техничких могућности софтвера и хардвера и на њиховој одговарајућој примени. Студенти врше
упоредну анализу одабраних референци (процедура и исхода рада) из домена композитне дигиталне слике,
фотографије, илустрације, графичког дизајна и 3D пројектовања.

5710-dizajn-i-informacione-tehnologije-1