Дизајн и информационе технологије 2

Циљ и исход предмета

Циљ предмета је да студенти овладају напредним теоријским и практичним знањима из области веб дизајна
и генеративног дизајна.
Студенти поимају интерактивну, промењиву и глобалну природу веба. Познају техничке стандарде веба и
софтвере релевантне за веб дизајн и генеративни дизајн (уче историју веб дизајна, те анализирају и пореде
одабране савремене тенденције). Студенти увиђају вредност мултидисциплинарног и тимског рада за бројне
аспекте савремених дизајнерских решења.

Теоријска настава

Веб као феномен и платформа; Историја веб дизајна; Разлике између веба и традиционалних медија
фиксних димензија; Сајт као апстрактни виртуелни простор; Савремене тенденције у дизајну на вебу;
Дефинисање обима посла програмера и дизајнера, природа њихове сарадње; Како превести универзалне
термине уметности (форма, простор, контраст, динамика и слично) у контекст веба; Веб стандарди;
Планирање сајта, анализа захтева клијената; Анатомија веб странице, мапа сајта; Визуелни концепт сајта
(mockup); Кључни термини (хостинг, домен, линк, layout, grid, frontend, backend, СЕО, FTP); HTML и CSS,
основе JavaScript-а; Израда сајта у Notepad-у; Мерне јединице на вебу, релативност величине пиксела;
Дизајнирање сајта у Adobe Photoshop-у, Adobe Illustrator-у и Adobe XD-у; Статички и динамички сајтови,
основе PHP-a; CMS платформе, припрема дизајна за WordPress; Mobile first и responsive дизајн;
Типографија, анимација, 3D графика на вебу; HTML и CSS као алати за дизајн ван веба; Генеративни дизајн;
Processing окружење; p5.js окружење.

Практична настава

Кроз практичне вежбе у релевантним софтверима (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe XD) и кроз
програмирање одговарајућих решења (посредством Processing and p5.js окружења) студенти се упознају са
различитим изазовима у дизајну интерактивних медија оријентисаних ка вебу (веб дизајн, генеративни
дизајн).

1 thought on “Дизајн и информационе технологије 2”

Comments are closed.

5715-dizajn-i-informacione-tehnologije-2