Дизајн интерфејса

Теоријска настава: Концепт интерфејса и интеракције. Особине човекових чула и ефектора. Феномени и законитости у перцепцији. Рачунар као јединствени ентитет вештачке околине и средство за одражавање стварности. Концепција графичког интерфејса и његови хардверски и софтверски носиоци. Системи менија, навигационе шеме и врсте менија. Концепт прозора, врсте и особине. Елементи управљања у GUI и њихов дизајн. GUI на различитим електронским уређајима. Особености Web ГУИ. Основни поступци пројектовања и дизајна Web локације. Врсте локација и архитектура локације. Текст на Web странама. Игре на рачунару. Трендови у развоју ГУИ.

Практична настава: Вежбе се изводе у рачунарском центру, у комбинацији презентационе и дискусионе форме. На њима се детаљно разрађују теме презентоване на предавњима, са акцентом на примени принципа дизајнирања графичког корисничког интерфејса. Такође, студент увежбава принципе и правила конципирања структуре и садржаја корисничког графичког интерфејса, у дизајнирању система менија, прозора, иконица и комandних графичких елемената.

3102-dizajn-interfejsa