Doktorska disertacija – istraživanje i priprema

Cilj predmeta

Sticanje znanja o načinu, strukturi i formi pisanja elaborata disertacije nakon izvršenih analiza i drugih aktivnosti koje su izvedene u okviru zadate teme doktorske disertacije. Izradom doktorske disertacije studenti stiču naučno iskustvo za kreativan rad, pisanje radova u okviru kojih je potrebno opisati problematiku, sprovedene metode i postupke i rezultate do kojih se došlo, kao i da daju nov naučni doprinos razvoju nauke i primeni svojih naučnih istraživanja u praksi. Pored toga, cilj izrade i odbrane doktorske disertacije je razvijanje sposobnosti kod studenata da rezultate samostalnog rada pripreme u pogodnoj formi javno prezentuju, kao i da odgovaraju na primedbe i pitanja u vezi zadate teme.

Ishod predmeta

Osposobljavanje studenata za sistematski pristup u rešavanju zadatih problema, sprovođenje analiza, primenu stečenih i prihvatanju znanja iz drugih oblasti u cilju iznalaženja kreativnog rešenja zadatog problema. Samostalno izučavajući i rešavajući zadatke iz oblasti zadate teme, studeni stiču nova naučna znanja o kompleksnosti i složenosti problema. Izradom doktorske disertacije studenti stiču određena iskustva koja mogu primeniti u praksi prilikom rešavanja problema iz oblasti njihove struke. Pripremom rezultata za javnu odbranu, javnom odbranom i odgovorima na pitanja i primedbe komisije student stiče neophodno iskustvo o načinu na koji u praksi treba prezentovati rezultate samostalnog ili kolektivnog rada.

Sadržaj predmeta

Formira se pojedinačno u skladu sa potrebama i oblašću koja je obuhvaćena zadatom temom doktorske disertacije. Student u dogovoru sa mentorom sačinjava doktorsku disertaciju u pisanoj formi u skladu sa Pravilnikom doktorskih studija i Pravilnikom o izradi i odbrani doktorske disertacije i doktorskog umetničkog projekta. Student priprema i brani pisanu doktorsku disertaciju javno u dogovoru sa mentorom i u skladu sa navedenim pravilima i postupcima.
Predmet čini integralnu celinu sa predmetom [20.9200] Doktorska disertacija – izrada i odbrana disertacije.

6069-doktorska-disertacija-istrazivanje-i-priprema