Докторски уметнички пројекат – израда и одбрана дисертације

Циљ предмета

Израдом докторске дисертације студенти стичу научно и уметничко искуство за креативан рад,
писање радова у оквиру којих је потребно описати проблематику, спроведене методе и
поступке и резулатате до којих се дошло, као и да даје нов уметнички допринос развоју
уметности и примени својих истраживања у пракси. Поред тога, циљ израде и одбране
докторске дисертације је развијање способности код студената да резултате самосталног рада
припреме у погодној форми јавно презентују, као и да одговарају на примедбе и питања у вези
задате теме.

Исход предмета

Оспособљавање студената за постизање уметничких способности и академских вештина,
развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама из
тематике докторске дисертације. Студент се такође оспособљава и за самостално решавање
теоретских и практичних проблема, разумевање и употребу савремених знања, способност
праћења савремених достигнућа, независно и креативно деловање, повезивање знања из
различитих области и примену, решавање проблема употребом научних метода, извођење
симулација и експерименталних истраживања, престављање и дискусију резулатата
истраживања, комуникацију на професионалном нивоу у писању и саопштавању
истраживачких резулата кроз писану форму докторске дисертације и њену јавну одбрану.

Садржај предмета

Писање и саопштавање истраживачких резулата у форми докторске дисертације. Студент врши
завршну техничку обраду докторске дисертације. Укоричене примерке доставља комисији за
оцену и одбрану. Студент усмено брани докторску дисертацију. Поступак јавне одбране
докторске дисертације уређује се општим актом Рачунарског факултета у Београду.

6363-doktorski-umetnicki-projekat-izrada-i-odbrana-disertacije