Експериментална анимација

Циљ и исход предмета

Мотивисати и оспособити студенте за креативну (истраживачку и експерименталну) праксу у анимацији. Обезбедити да студенти употпуне капацитет естетског расуђивања у вези аудиовизуелних уметничких форми. Студенти науче да пројектују и реализују иновативне форме анимације. Акценат је на истраживачкој и експерименталној пракси која се базира на употреби различитих аналогних и дигиталних медија. Студенти се оспособљавају за евалуацију и квалитативно употпуњавање сопствених поетика. Науче да посматрају анимацију у ширем контексту, тј. да зарад креирања анимације артикулишу хетерогене ресурсе.

Теоријска настава

Феноменологија покретних слика; Интердисциплинаран приступ анимацији; Однос анимације са другим уметничким дисциплинама; Креативни и логички метод анимације; Авангарда и експеримент. Граничне вредности анимације; Однос фотографије и анимације; Анимација и синестезијски ефекти; Авангарда нових медија; Упоредна анализа експериманталних форми; Увод у индивидуалне поетике.

Практична настава

Примена тема представљених предавањем кроз пројектне задатке. Рад класичним алатима и техникама. Рад са софтверским алатима Adobe Photoshop и Dragonframe. Анимација као аудио-визуелни догађај у стварном или виртуелном простору: индивидуални огледи (развој поетика).

5745-eksperimentalna-animacija