Електромагнетика

Општи појмови о електромагнетском пољу. Интегрални и диференцијални облик Максвелових једначина. Сингуларитет и извори поља. Дефиниције потенцијала. Опште теореме електромагнетског поља. Статичко и квазистатичко електрично поље. Поасонова  и Лапласова  једначина. Развој потенцијала по мултипољима. Енергија и силе. Аналитичке и приближне методе за решавање електростатичких проблема. Електрично поље временски константних струја. Временски константно магнетско поље. Аналитичке и приближне методе за решавање проблема временски константног магнетског поља. Споро променљиво електромагнетско поље. Општи појмови и елетромагнетска индукција. Површински ефекат и ефекат близине. Простирање електромагнетских таласа. Равански униформни таласи у хомогеној средини (савршеном диелектрику, несавршеном диелектрику, добром проводнику и јонизованим гасовима). Брзина простирања фазе и брзина простирања групе. Одбијање и преламање раванских таласа. Вођени електромагнетски таласи (општа теорија, водови и таласоводи). Зрачење, дифракција и расејање електромагнетских таласа. Основни појмови о зрачењу, емисионим антенама и пријемним антенама. Зрачење из отвора; дифракција и расејање електромагнетских таласа.

3039-elektromagnetika