Енглески 1

Циљ и исход предмета

Овладавање основним граматичким структурама, правилима изговора, усвајање неопходног вокабулара из
области информационих технологија. Употреба стручног и општег енглеског у академском и свакодневном
животу.
Студенти су способни да правилно користе граматичке структуре, да покушају да разумеју стручне
текстове, као и да разговарају о различитим темама, како из области струке, тако и о онима везаним за
свакодневни живот. Оспособљавају се за презентације на тему из области струке. Развијају се све језичке
вештине, а посебан акценат ставља се на конверзацију.

Теоријска настава

Вокабулар који се не односи само на непосредно окружење него укључује и већи број апстрактих термина.
Обрада текстова из различитих извора писаних различитим стилом и регистром. Творба речи везана за
творбу апстрактних именица, изражавање вршиоца радње, грађење прилога, употреба негативних префикса
итд. Употреба пасива. Употреба кондиционалних реченица (први, други и трећи кондиционал).
Систематизација употребе глаголских времена. Стручна терминологија из области рачунарства. Структура
огласа за посао на енглеском језику, биографије и мотивационог писма. Презентација на енглеском језику.

2898-engleski-1